Rekrutacja 2019/2020

Strona główna >> Node >> Rekrutacja 2019/2020
 1. Zasady ogólne
 2. Szczegółowe kryteria rekrutacji i warunki przyjęć dla absolwentów gimnazjum
 3. Szczegółowe kryteria rekrutacji i warunki przyjęć dla absolwentów szkoły podstawowej
 4. Terminy rekrutacji
 5. Opisy oddziałów

REKRUTACJA 2019/20

I. Zasady ogólne

Technikum nr 4 Transportowe w roku szkolnym 2019/2020 oferuje dla kandydatów 224 miejsca w 5 zawodach:

 1. Technik transportu kolejowego
 2. Technik spedytor
 3. Technik eksploatacji portów i terminali
 4. Technik mechanik lotniczy
 5. Technik lotniskowych służb operacyjnych

 W tym:

Dla absolwentów gimnazjum - 96 miejsc

Dla absolwentów szkoły podstawowej – 128 miejsc

W przypadku większej ilości chętnych, istnieje możliwość otworzenia klasy w zawodzie, na który jest największe zainteresowanie kandydatów, spośród zaproponowanych wcześniej.

II. Szczegółowe kryteria rekrutacji i warunki przyjęć dla absolwentów gimnazjum:

 

 1.  Do klasy pierwszej przyjmuje się kandydatów, którzy:
 1. posiadają świadectwo ukończenia gimnazjum;
 2. posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

 

 1. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w szkole, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
 1. wyniki egzaminu gimnazjalnego
 2. wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oceny z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora szkoły.

 

 1. Kryteria pierwszeństwa wykorzystywane do rozróżnienia i uszeregowania kandydatów w sytuacji , gdy dwóch lub więcej  z nich uzyskuje tę samą liczbę punktów :
 1. kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach , którym ustalono indywidualny program lub tok nauki
 2. kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
 3. kandydaci spełniający łącznie następujące kryteria:
 • wielodzietność rodziny kandydata
 • niepełnosprawność kandydata
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą

 

               Wymienione w pkt.3 kryteria mają taką samą wartość.

 

Egzamin gimnazjalny – przeliczanie punktów

 

Przeliczanie na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego*:

 Maksymalna liczba punktów

język polski – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent,

maksymalnie 20 punktów

historia i wiedza o społeczeństwie – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent,

maksymalnie 20 punktów

matematyka – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent,

maksymalnie 20 punktów

przedmioty przyrodnicze – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent,

maksymalnie 20 punktów

język obcy nowożytny na poziomie podstawowym – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent

maksymalnie  20 punktów

 

Absolwentom zwolnionym z egzaminu gimnazjalnego przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej – przyznaje się punkty zgodnie z par. 8 rozporządzenia MEN z dnia
14 marca 2017r

 

Oceny z wybranych zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia gimnazjum

Technikum Nr 4 Transportowe (wszystkie zawody)

 

Obowiązkowo

 • język polski
 • matematyka

Wybrane zajęcia edukacyjne:

 • informatyka
 •  język obcy*

 

*we wszystkich typach szkół w ramach języka obcego punktowane są: język angielski, język niemiecki, język rosyjski, język francuski, język włoski, język hiszpański.

 

Język polski

Matematyka

dopuszczający – 2 punkty

18 punktów

dostateczny – 8 punktów

dobry – 14 punktów

bardzo dobry – 17 punktów

celujący – 18 punktów

Pierwsze wybrane zajęcia edukacyjne

jak w przypadku języka polskiego oraz matematyki

18 punktów

Drugie wybrane zajęcia

edukacyjne

jak w przypadku języka polskiego oraz matematyki

18 punktów

 

 

 

Dodatkowe osiągnięcia ucznia wymieniona na świadectwie gimnazjalnym.

 

1. Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem - 7 punktów

2. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów

b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów

c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów

 

3. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty :

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów

b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów

d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów

e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów

f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty

 

4. uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 2-3, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty

b) krajowym – przyznaje się 3 punkty

c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty

d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt

 

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w pkt 2, 3, 4, na tym samym szczeblu oraz z z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

 

5. Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej w tym na rzecz środowiska szkolnego
w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się – 3 punkty

Kandydaci do szkoły ponadgimnazjalnej, którzy ukończyli szkołę za granicą, równorzędną polskiemu publicznemu gimnazjum, przyjmowani są do szkoły ponadgimnazjalnej
na podstawie świadectwa uzyskanego za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia. Wymienieni kandydaci nie biorą udziału w scentralizowanej rekrutacji elektronicznej.

Kandydaci, którzy ukończyli gimnazjum w latach wcześniejszych i podlegają obowiązkowi nauki zgodnie z art. 16 ust. 5a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 z późn. zm.) mogą uczestniczyć w rekrutacji
na warunkach określonych powyżej

Uczeń przyjęty do technikum oraz branżowej szkoły I stopnia zobowiązany jest do dostarczenia orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do kształcenia w danym zawodzie.

 

 

Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału danej szkoły w kolejności zgodnej z sumą punktów do wyczerpania planowanego limitu miejsc.               

Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim przyjmowany jest poza kolejnością  

 

III.Szczegółowe kryteria rekrutacji i warunki przyjęć dla absolwentów szkół podstawowych:

 

 1.  Do klasy pierwszej przyjmuje się kandydatów, którzy:
 1. posiadają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej;
 2. posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

 

 1. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w szkole, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
 1. wyniki egzaminu ośmioklasisty,
 2. wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora szkoły,
 3. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem,
 4. szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły

podstawowej:

a)uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim

b)osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.

 

 1. Kryteria pierwszeństwa wykorzystywane do rozróżnienia i uszeregowania kandydatów w sytuacji , gdy dwóch lub więcej  z nich uzyskuje tę samą liczbę punktów :
 1. kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach , którym ustalono indywidualny program lub tok nauki
 2. kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
 3. kandydaci spełniający łącznie następujące kryteria:
 • wielodzietność rodziny kandydata
 • niepełnosprawność kandydata
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą

 

               Wymienione w pkt.3 kryteria mają taką samą wartość.

 

Egzamin ośmioklasisty – przeliczanie punktów

 

wynik przedstawiony w procentach z:

 • języka polskiego
 • matematyki

- mnoży się przez 0,35

wynik przedstawiony w procentach z:

 • języka obcego

- mnoży się przez 0,3

 

 W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ośmioklasisty przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej  zgodnie z § 14 Rozporządzenia MEN z dnia 16 marca 2017r

 

Oceny z wybranych zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia szkoły podstawkowej

Technikum Nr 4 transportowe  (wszystkie zawody)

 

Obowiązkowo

 • język polski
 • matematyka

Wybrane zajęcia edukacyjne:

 • informatyka
 •  język obcy*

 

IV. TERMINY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Terminy rekrutacji do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych dla absolwentów szkoły podstawowej w roku szkolnym 2019/2020

Terminy rekrutacji do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych  dla absolwentów gimnazjum w roku szkolnym 2019/2020

Termin składania wniosków wraz z odpowiednią dokumentacją o przyjęcie do szkoły dla absolwentów               gimnazjów i absolwentów szkoły podstawowej

od 13 maja 2019r. do 25 czerwca 2019r.

(W przypadku rejestracji uzupełniającej od 26 lipca do 30 lipca 2019 r.)

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

Od 21 czerwca do 25 czerwca 2019r.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu zewnętrznego.

Od 21 czerwca do 25 czerwca 2019r.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu zewnętrznego

Do 28 czerwca 2019 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach.

Do 28 czerwca 2019 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach.

15 lipca 2019 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

15 lipca 2019 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

16 lipca 2019 r.

Podanie do publicznej wiadomości  listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

16 lipca 2019 r.

Podanie do publicznej wiadomości  listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Od 16 lipca do 18 lipca 2019 r.

Wydanie przez szkołę  skierowania na badania lekarskie.

Od 16 lipca do 18 lipca 2019 r.

Wydanie przez szkołę  skierowania na badania lekarskie.

od 16 lipca do 24 lipca 2019 r.

Przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego      (o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły) oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

od 16 lipca do 24 lipca 2019 r.

Przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego   (o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły) oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

25 lipca 2019 r.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

25 lipca 2019 r.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

 

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO UZUPEŁNIAJĄCEGO:

Do 05 sierpnia 2019 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach.

Do 05 sierpnia 2019 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach.

20 sierpnia 2019 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

20 sierpnia 2019 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

21 sierpnia 2019 r.

Podanie do publicznej wiadomości  listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

21 sierpnia 2019 r.

Podanie do publicznej wiadomości  listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Od 21 sierpnia do 23 sierpnia 2019 r.

Wydanie przez szkołę  skierowania na badania lekarskie.

 

Od 21 sierpnia do 23 sierpnia 2019 r.

Wydanie przez szkołę  skierowania na badania lekarskie

Od 21 sierpnia do 29 sierpnia 2019 r.

Przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego ( o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły) oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

Od 21 sierpnia do 29 sierpnia 2019 r.

Przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego ( o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły) oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

30 sierpnia 2019 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

30 sierpnia 2019 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

 

 

V. OPISY ODDZIAŁÓW

TECHNIK TRANSPORTU KOLEJOWEGO

 • Interesujesz się koleją i wszystkim, co jest z nią związane?
 • Chcesz spróbować swoich sił i poprowadzić lokomotywę, korzystając z wykonanego przez naszych uczniów symulatora jazdy pociągiem?
 • Pragniesz „zaopiekować się” zabytkowym parowozem i włączyć się w modernizację makiety sterowania ruchem kolejowym?
 • Chciałbyś otrzymywać stypendium finansowane przez PKP PLK, PKP Intercity lub PKP Cargo?

Dołącz do grona uczniów kierunku technik transportu kolejowego!

U nas zdobędziesz zawód gwarantujący zatrudnienie i możliwości rozwoju.

W czasie nauki w naszej szkole nauczysz się m.in.:

 • organizować oraz prowadzić ruch pociągów,
 • obsługiwać urządzenia sterowania ruchem kolejowym oraz urządzenia łączności,
 • nadzorować i koordynować pracę przewoźników na terenie stacji kolejowych,
 • planować i organizować pasażerskie oraz towarowe przewozy kolejowe,
 • zarządzać taborem kolejowym,
 • planować i realizować przewozy kolejowe,

Dzięki nam:

 • poznasz krajowe i europejskie prawa i przepisy kolejowe,
 • zgłębisz tajniki budowy taboru kolejowego,
 • zostaniesz specjalistą od infrastruktury kolejowej.
   

UMIEJĘTNOŚCI ZDOBYTE W CYKLU KSZTAŁCENIA:

AU.46 Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów.

AU.47 Planowanie i realizacja przewozów kolejowych.

ŚCIEŻKA KARIERY ZAWODOWEJ:

 • Po ukończeniu szkoły możesz znaleźć zatrudnienie w: zakładach kolejowych, przedsiębiorstwach zajmujących się eksploatacją i utrzymaniem taboru szynowego, firmach wykonujących prace związane ze spedycją towarów poprzez transport kolejowy, u polskich i zagranicznych przewoźników kolejowych, a także w kolejach piaskowych i na bocznicach kolejowych.
 • Absolwenci kierunku mogą kontynuować naukę na kierunkach: transport, spedycja lub logistyka.

TEN SKŁAD CZEKA NA CIEBIE!

WSIĄDŹ DO „WŁAŚCIWEGO POCIĄGU” I DOŁĄCZ DO NAS!

 • Znajdziesz nas bez trudu. Szkoła mieści się w centrum Sosnowca, tuż obok stacji Sosnowiec Główny.
 • Spotkasz tu grono życzliwych osób (zarówno uczniów i nauczycieli).                          
 • Będziesz uczył się w nowoczesnej i spełniającej najwyższe standardy szkole.
 • Zdobędziesz konkretne umiejętności, gwarantujące zatrudnienie w zawodzie.

 

TECHNIK EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI

Jeżeli chcesz:

 • zdobyć atrakcyjny zawód,
 • pracować w portach lotniczych, morskich, terminalach kolejowych lub samochodowych,
 • obsługiwać podróżnych,
 • zajmować się organizacją prac przeładunkowych oraz magazynowaniem ładunków

Dołącz do grona uczniów kierunku technik eksploatacji portów i terminali!

U nas zdobędziesz zawód umożliwiający Ci funkcjonowanie na zmieniającym się lokalnym i światowym rynku pracy. Zostaniesz wysokiej klasy specjalistą, pracującym nad podniesieniem jakości usług w portach lub terminalach. 

 

W czasie nauki w naszej szkole nauczysz się m.in.:

 • magazynowania ładunków;
 • organizowania i prowadzenia prac przeładunkowych;
 • sporządzania dokumentów związanych z przeładunkiem i magazynowaniem towarów;
 • dobierania środków transportu i urządzeń przeładunkowych do obsługi portów i terminali;
 • dobierania opakowań jednostkowych i transportowych oraz prowadzenia gospodarki opakowaniami i kontenerami;
 • obsługiwania zintegrowanych systemów informatycznych stosowanych w organizacji pracy portów i terminali;
 • obliczania kosztów przeładunku, magazynowania towarów i obsługi pasażerów;

W RAMACH KSZTAŁCENIA ZDOBĘDZIESZ NASTĘPUJĄCE KWALIFIKACJE:

AU.33 Obsługa podróżnych     

w portach i terminalach.

AU.34 Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów  i ładunków w portach i terminalach.

ŚCIEŻKA KARIERY ZAWODOWEJ:

 • Po ukończeniu szkoły możesz pracować jako pracownik naziemny na lotnisku lub zostać jednym z członków personelu samolotu.
 • Znajdziesz zatrudnienie w przedsiębiorstwach spedycyjnych i transportowych.
 • Możesz zostać pracownikiem agencji obsługi portów morskich i rzecznych.
 • Czekają na ciebie miejsca pracy w terminalach lotniczych, samochodowych i kolejowych.

TEN ZAWÓD TO GWARANCJA CIEKAWEJ PRACY!

 • Znajdziesz nas bez trudu. Szkoła mieści się w centrum Sosnowca.
 • Spotkasz tu grono życzliwych osób (zarówno uczniów i nauczycieli).
 • Będziesz uczył się w nowoczesnej i spełniającej najwyższe standardy szkole.
 • Zdobędziesz konkretne umiejętności, gwarantujące zatrudnienie w zawodzie.

 

TECHNIK MECHANIK LOTNICZY

 

 • Chcesz dowiedzieć się, jak funkcjonuje lotnisko i czuwać nad bezpieczeństwem pasażerów i prawidłowym przebiegiem lotu?
 • Zawsze marzyłeś o pracy na lotnisku, w hangarze?
 • Lubisz naprawiać różnego typu urządzenia i mieć bezpośredni wpływ na ich prawidłowe funkcjonowanie?
 • Pragniesz zdobyć atrakcyjny zawód i poznać od kuchni pracę portów lotniczych?

 

Dołącz do grona uczniów kierunku technik mechanik lotniczy!

Z nami zdobędziesz prestiżowy zawód, gwarantujący pracę w wielu firmach na całym świecie.

 

W czasie nauki w naszej szkole nauczysz się m.in.:

 • projektować proste podzespoły i części statków powietrznych,
 • organizować i nadzorować obsługę samolotów,
 • dokonywać oceny technicznej statków powietrznych,
 • czytać dokumentację statku powietrznego,
 • dokonywać obsługi hangarowej statku powietrznego,
 • poświadczać wykonanie obsługi w dokumentacji.

 

UMIEJĘTNOŚCI ZDOBYTE W CYKLU KSZTAŁCENIA:

W RAMACH KSZTAŁCENIA ZDOBĘDZIESZ NASTĘPUJĄCĄ KWALIFIKACJĘ:

M.31. Wykonywanie obsługi liniowej i hangarowej statków powietrznych

 

ŚCIEŻKA KARIERY ZAWODOWEJ:

 • Po ukończeniu szkoły możesz znaleźć zatrudnienie w:

- zakładach produkcyjnych przemysłu lotniczego,

służbach technicznych lotnictwa państwowego,

służbach inżynieryjno-lotniczych Sił Powietrznych, Lotnictwa Wojsk Lądowych i Marynarki Wojennej

- w lotnictwie Straży Granicznej, Policji i Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym – jako personel obsługi technicznej.

 • Pracę znajdziesz również na lotniskach aeroklubowych (sportowych)

 

TEN ZAWÓD TO GWARANCJA CIEKAWEJ PRACY!

 • Znajdziesz nas bez trudu. Szkoła mieści się w centrum Sosnowca.
 • Spotkasz tu grono życzliwych osób (zarówno uczniów i nauczycieli).                          
 • Będziesz uczył się w nowoczesnej i spełniającej najwyższe standardy szkole.
 • Zdobędziesz konkretne umiejętności, gwarantujące zatrudnienie w zawodzie.

 

 

TECHNIK SPEDYTOR

 

 • Interesujesz się transportem?
 • Jesteś kreatywny i myślisz strategicznie?
 • Masz zdolności organizatorskie i menedżerskie?
 • Szukasz ciekawej i ambitnej pracy?

Dołącz do grona uczniów kierunku technik spedytor!

U nas zdobędziesz wiedzę i umiejętności cenione przez firmy transportowe, handlowe, porty morskie i lotnicze oraz przedsiębiorstwa transportu kolejowego. Zostaniesz poszukiwanym pracownikiem lub pracodawcą, który realizuje się zawodowo w kraju albo za granicą.

W czasie nauki w naszej szkole nauczysz się m.in.:

 • zarządzać dostawami, szukać potencjalnych klientów, negocjować ceny i warunki dowozu towarów,
 • prowadzić własną firmę spedycyjną i samodzielnie organizować transport towarów zarówno w kraju jak i poza jego granicami,
 • wypełniać dokumenty oraz organizować odprawy celne w przypadku eksportu oraz importu towarów,
 • organizować załadunek i wyładunek towarów oraz nadzorować cały proces przewozowy i operacje przeładunkowe,
 • organizować czasowe przechowywanie i magazynowanie ładunków na zlecenie klienta.

 

UMIEJĘTNOŚCI ZDOBYTE W CYKLU KSZTAŁCENIA:

 AU.31 Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów

ŚCIEŻKA KARIERY ZAWODOWEJ:

 • Po ukończeniu szkoły możesz pracować w przedsiębiorstwach transportowych, spedycyjnych, logistycznych, agencjach obsługi portów morskich, lotniczych oraz we wszystkich przedsiębiorstwach spedytujących wyprodukowane towary.
 • Możesz także znaleźć zatrudnienie w hurtowniach zaopatrujących placówki handlowe oraz centrach logistycznych,
 • Obszarem Twoich działań może być transport samochodowy, kolejowy, morski, wodny, śródlądowy, lotniczy i intermodalny.
 • Możesz kontynuować kształcenie na uczelniach wyższych

 

DOŁĄCZ DO GRONA SPECJALISTÓW CIĄGLE POSZUKIWANYCH NA RYNKU PRACY!

 • Znajdziesz nas bez trudu. Szkoła mieści się w centrum Sosnowca.
 • Spotkasz tu grono życzliwych osób (zarówno uczniów i nauczycieli).                          
 • Będziesz uczył się w nowoczesnej i spełniającej najwyższe standardy szkole.
 • Zdobędziesz konkretne umiejętności, gwarantujące zatrudnienie w zawodzie.

 

TECHNIK LOTNISKOWYCH SŁUŻB OPERACYJNYCH

 

 • Zastanawiałeś się, jak pracują służby utrzymania lotniska, kto zajmuje się obsługą statków powietrznych i pasażerów?
 • Interesuje Cię praca w porcie lotniczym?
 • Zawsze chciałeś wiedzieć, jak funkcjonuje system bezpieczeństwa na lotniskach?
 • Twoją pasją są środki transportu?

Dołącz do grona uczniów kierunku technik lotniskowych służb operacyjnych!

U nas zdobędziesz zawód, zapewniający Ci solidne podstawy wspomagania kontrolera ruchu lotniczego oraz wykonywanie wielu czynności w branży lotniczej. Zostaniesz wysokiej klasy specjalistą odpowiedzialnym za bezpieczeństwo w ruchu lotniczym.

W czasie nauki w naszej szkole nauczysz się m.in.:

 • analizowania i przetwarzania informacji przekazywanych kontrolerowi ruchu lotniczego,
 • monitorowania stanu infrastruktury portu lotniczego,
 • odczytywania parametrów urządzeń i profesjonalnego sprawdzania warunków pogodowych,
 • kontrolowania i właściwej oceny sytuacji panującej na płycie lotniska.

 

W RAMACH KSZTAŁCENIA ZDOBĘDZIESZ NASTĘPUJĄCE KWALIFIKACJE:

AU.37 Obsługa operacyjna portu lotniczego

AU.38 Prowadzenie działań we współpracy ze służbami żeglugi powietrznej

 

ŚCIEŻKA KARIERY ZAWODOWEJ:

 • Po ukończeniu szkoły możesz pracować jako osoba wspomagająca pracę kontrolera ruchu lotniczego.
 • Możesz koordynować naziemny ruch lotniczy.
 • Pracę znajdziesz w służbach utrzymania lotniska oraz obsłudze statków powietrznych i pasażerów.
 • Możesz wykonywać obowiązki dyżurnego operacyjnego portu lotniczego.
 • Możesz też podjąć studia na kierunkach lotniczych:

            - zarządzanie portami lotniczymi,

            - bezpieczeństwo i ochrona lotnisk,                          

            - zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie,

            - zarządzanie kryzysowe.

 

ZDOBĄDŹ UMIEJĘTNOŚCI, KTÓRE WYRÓŻNIĄ CIĘ SPOŚRÓD INNYCH!

 • Znajdziesz nas bez trudu. Szkoła mieści się w centrum Sosnowca.
 • Spotkasz tu grono życzliwych osób (zarówno uczniów i nauczycieli).
 • Będziesz uczył się w nowoczesnej i spełniającej najwyższe standardy szkole.
 • Zdobędziesz konkretne umiejętności, gwarantujące zatrudnienie w zawodzie