Rekrutacja 2021/2022

Strona główna >> Node >> Rekrutacja 2021/2022
 1. Zasady ogólne

 2. Szczegółowe kryteria rekrutacji i warunki przyjęć dla absolwentów szkoły podstawowej
 3. Terminy rekrutacji
 4. Opisy oddziałów

REKRUTACJA 2021/22

Drodzy Ósmoklasiści!

Od 17 maja możecie zakładać konta w systemie elektronicznej rekrutacji do szkół https://slaskie.edu.com.pl/kandydat/app

( przycisk ZGŁOŚ KANDYDATURĘ),

Możecie wybierać szkoły i oddziały, do których chcecie kandydować, tworząc swoją listę preferencji.

Proces zakładania konta kończy się utworzeniem przez system loginu oraz koniecznością wprowadzenia przez Was hasła.

Login i hasło należy koniecznie zapamiętać jest on konieczny do korzystania z aplikacji podczas całego procesu.

Termin na zakładanie kont, wyboru szkól i oddziałów oraz dostarczenia wniosku do szkoły I wyboru upływa 21 czerwca o godz.15.00. W celu szczegółowego  wyjaśnienia zagadnień związanych z procesem kandydowania do szkół udostępniamy Wam podręcznik, który znajduje się w zakładce POMOC (na stronie https://slaskie.edu.com.pl/kandydat/app).

Wspomniany podręcznik znajduje się również w Plikach do pobrania na stronie naszej szkoły w zakładce REKRUTACJA

 

Obejrzyj prezentację:

https://view.genial.ly/60315c8eb213870d34e22b13

 

 

TERMINY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

(zobacz: punkt IV)

 

I. Zasady ogólne

Technikum nr 4 Transportowe w roku szkolnym 2021/2022 oferuje dla kandydatów 120 miejsc w 5 zawodach:

 1. Technik transportu kolejowego
 2. Technik spedytor
 3. Technik eksploatacji portów i terminali
 4. Technik mechanik lotniczy
 5. Technik lotniskowych służb operacyjnych

 

 

W przypadku większej ilości chętnych, istnieje możliwość otworzenia klasy w zawodzie, na który jest największe zainteresowanie kandydatów, spośród zaproponowanych wcześniej.

 

III.Szczegółowe kryteria rekrutacji i warunki przyjęć dla absolwentów szkół podstawowych:

 

 1.  Do klasy pierwszej przyjmuje się kandydatów, którzy:
 1. posiadają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej;
 2. posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

 

 1. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w szkole, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
 1. wyniki egzaminu ośmioklasisty,
 2. wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora szkoły,
 3. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem,
 4. szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:

a)uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim

b)osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.

 

 1. Kryteria pierwszeństwa wykorzystywane do rozróżnienia i uszeregowania kandydatów w sytuacji , gdy dwóch lub więcej  z nich uzyskuje tę samą liczbę punktów :
 1. kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach , którym ustalono indywidualny program lub tok nauki
 2. kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
 3. kandydaci spełniający łącznie następujące kryteria:
 • wielodzietność rodziny kandydata
 • niepełnosprawność kandydata
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą

 

               Wymienione w pkt.3 kryteria mają taką samą wartość.

 

Egzamin ośmioklasisty – przeliczanie punktów

wynik przedstawiony w procentach z:

 • języka polskiego
 • matematyki

- mnoży się przez 0,35

wynik przedstawiony w procentach z:

 • języka obcego

- mnoży się przez 0,3

 

 W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ośmioklasisty przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej  zgodnie z § 14 Rozporządzenia MEN z dnia 16 marca 2017r

 

Oceny z wybranych zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia szkoły podstawkowej

Technikum Nr 4 Transportowe  (wszystkie zawody)

 

Obowiązkowo

 • język polski
 • matematyka

Wybrane zajęcia edukacyjne:

 • technik eksploatacji portów i terminali : informatyka, technika
 • technik mechanik lotniczy: informatyka, technika
 • technik lotniskowych służb operacyjnych: informatyka, technika
 • technik spedytor: informatyka, technika
 • technik transportu kolejowego: informatyka, technika

Kryreria dla absolwentów szkoły podstawowej: 

Punkty za śwaidectwo: maksymalna liczba punktów- 100 pkt

Ocena z języka polskiego (za oceę celującą) - maksymalna liczba punktów - 18 pkt

Ocena z matematyki (za ocenę celującą) - maksymalna liczba punktów - 18 pkt

Ocena z I przedmiotu (za ocenę celującą) - maksymalna liczba punktów - 18 pkt

Ocena z II przedmiotu ( za ocenę celującą) - maksymalna liczba punktów - 18 pkt

Szczególne osiagnięcia - maksymalna liczba punktów - 18 pkt

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem - maksymalna liczba punktów - 7 pkt

Aktywność społeczna - maksymalna liczba punktów - 3 pkt

Punkty za egzamin ósmoklasisty: maksymalna liczba punktów - 100 pkt

Wynik z języka polskiego - 100%x0,35=35 pkt

Wynik z matematyki - 100%x0,35=35 pkt

Wynik z języka obcego nowożytnego - 100%x0,3=30 pkt

 

Za oceny wyrażone w stopniu:

1. celującym - przyznaje się po 18 pkt

2. bardzo dobrym - przyznaje się po 17 pkt

3. dobrym - przyznaje się po 14 pkt

4. dostatecznym - przyznaje się po 8 pkt

5. dopuszczającym - przyznaje się po 2 pkt

 

III. Dodatkowe osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie szkoły podstawowej. 

1. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem - 7 punktów
2. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;

3. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty:
a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,
c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;

4. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty.

5. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,

b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,

d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,

e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,

f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty.

6. Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 2-5, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
b) krajowym – przyznaje się 3 punkty,
c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt.
W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w pkt. 2, 3, 4, 5 i 6 na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

7. Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej w tym na rzecz środowiska szkolnego w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się – 3 punkty.

8. Uczeń przyjęty do technikum zobowiązany jest do dostarczenia orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do kształcenia w danym zawodzie.

9. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim przyjmowany jest poza kolejnością.

10. Kandydaci do szkoły ponadpodstawowej, którzy ukończyli szkołę za granicą, równorzędną polskiej publicznej szkole podstawowej, przyjmowani są do szkoły ponadpodstawowej na podstawie świadectwa uzyskanego za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia. Wymienieni kandydaci nie biorą udziału w scentralizowanej rekrutacji elektronicznej.
Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału w kolejności zgodnej z sumą punktów do wyczerpania limitu miejsc

 

 

IV. TERMINY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

 

Uwaga!

 

Terminy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022 

 

Uwaga:

Zasady i terminy dotyczące składania zaświadczeń i orzeczeń do szkół prowadzących kształcenie zawodowe: 
W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2021/2022 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych w przypadku braku możliwości przedłożenia zaświadczenia lub orzeczenia do szkół prowadzących kształcenie zawodowe w terminie określonym przez Ministra Edukacji Narodowej (dotyczy techników oraz szkół branżowych I stopnia)  lub Kuratora Oświaty (dotyczy szkół branżowych II stopnia oraz szkół policealnych), rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły terminie do 30 lipca 2021r. do godziny 15.00 wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację tę składa się w postaci papierowej lub elektronicznej.

W opisanej sytuacji  zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której kandydat został przyjęty, nie później niż do dnia 24 września 2021 r.

Nieprzedłożenie zaświadczenia lub orzeczenia w terminie do dnia 24 września 2021 r., jest równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole, w oddziale realizujacym kształcenie w zawodzie, do którego uczeń został przyjęty.

 

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki mogą być przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

W okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) może odbywać się za pomocą stron internetowych tych jednostek.

 

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu

uzupełniającym

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami

           od 17 maja 2021r.                  do 21 czerwca  2021r.

do godz. 15.00

od 3 sierpnia 

do 5 sierpnia

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty. 
 

od 25 czerwca 2021r.             do 14 lipca 2021r. do godz. 15.00

-----------------
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie do szkoły
  i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach.

do 14 lipca 2021r.

5 sierpnia
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie do szkoły
i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
do 21 lipca 2021r. 13 sierpnia
Podanie do publicznej wiadomości  listy kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych.
22 lipca 2021r. 16 sierpnia
Wydanie przez szkołę  prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie.

             od 17 maja 2021r                    do 26 lipca 2021r.

od 3 sierpnia   do 13 sierpnia

Potwierdzenie przez kandydata, rodzica lub opiekuna prawnego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły
i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego
(o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku
o przyjęcie do szkoły) oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie
o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub pełnoletni kandydat informują o tym dyrektora szkoły w terminie do 30 lipca 2021r. do godziny 15.00. 

Należy wtedy wskazać przyczynę niedotrzymania terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 24 września 2021r. 

Nieprzedłożenie do 24 września 2021r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie rónoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole, w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego uczeń został przyjęty. 

od 23 lipca 2021r.   do 30 lipca 2021r.  do godz. 15.00

od 17 sierpnia do 20 sierpnia do godz.15.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów
i nieprzyjętych.

            2 sierpnia 2021r.               do godz. 14.00

23 sierpnia
Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole. 2 sierpnia 2021r. 23 sierpnia
Opublikowanie przez Śląskiego  Kuratora Oświaty informacji  o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych. do 3 siepnia 2020r. 24 sierpnia

 

Ważna informacja dla kandydatów składających wniosek w formie elektronicznej:

System rekrutacji do szkół ponadpodstawowych umożliwia złożenie wniosku w formie elektronicznej.

Aby taką operację przeprowadzić rodzice/opiekunowie prawni kandydata muszą oboje posiadać podpis elektroniczny w postaci PROFILU ZAUFANEGO. W celu złożenia wniosku należy przejść do widoku WNIOSEK/ZŁÓŻ WNIOSEK.

Samo podpisanie wniosku PROFILEM ZAUFANYM nie jest wystarczające.

WNIOSEK, KTÓRY NIE ZOSTANIE ZŁOŻONY, NIE BĘDZIE PODLEGAŁ WERYFIKACJI, TYM SAMYM ZOSTANIE ODRZUCONY. Dlatego po podpisaniu WNIOSKU PROFILEM ZAUFANYM należy kliknąć przycisk ZŁÓŻ WNIOSEK.

 

Szczegółowa instrukcja dla kandydatów dotycząca rejestracji wniosków znajduje się na stronie rekrutacji:

https://slaskie.edu.com.pl/kandydat/app/downloads.xhtml

(pliki do pobrania NSPP_KANDYDAT_Wypelnianie_Wniosku.pdf (PDF)

 

V. OPISY ODDZIAŁÓW

TECHNIK TRANSPORTU KOLEJOWEGO

 • Interesujesz się koleją i wszystkim, co jest z nią związane?
 • Chcesz spróbować swoich sił i poprowadzić lokomotywę, korzystając z wykonanego przez naszych uczniów symulatora jazdy pociągiem?
 • Pragniesz „zaopiekować się” zabytkowym parowozem i włączyć się w modernizację makiety sterowania ruchem kolejowym?
 • Chciałbyś otrzymywać stypendium finansowane przez PKP PLK czy PKP Intercity?

Dołącz do grona uczniów kierunku technik transportu kolejowego!

U nas zdobędziesz zawód gwarantujący zatrudnienie i możliwości rozwoju.

W czasie nauki w naszej szkole nauczysz się m.in.:

 • organizować oraz prowadzić ruch pociągów,
 • obsługiwać urządzenia sterowania ruchem kolejowym oraz urządzenia łączności,
 • nadzorować i koordynować pracę przewoźników na terenie stacji kolejowych,
 • planować i organizować pasażerskie oraz towarowe przewozy kolejowe,
 • zarządzać taborem kolejowym,
 • planować i realizować przewozy kolejowe,

Dzięki nam:

 • poznasz krajowe i europejskie prawa i przepisy kolejowe,
 • zgłębisz tajniki budowy taboru kolejowego,
 • zostaniesz specjalistą od infrastruktury kolejowej.
   

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE:

TKO.07. Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów.

TKO.08. Planowanie i realizacja przewozów kolejowych.

ŚCIEŻKA KARIERY ZAWODOWEJ:

 • Po ukończeniu szkoły możesz znaleźć zatrudnienie w: zakładach kolejowych, przedsiębiorstwach zajmujących się eksploatacją i utrzymaniem taboru szynowego, firmach wykonujących prace związane ze spedycją towarów poprzez transport kolejowy, u polskich i zagranicznych przewoźników kolejowych, a także w kolejach piaskowych i na bocznicach kolejowych.
 • Absolwenci kierunku mogą kontynuować naukę na kierunkach: transport, spedycja lub logistyka.

TEN SKŁAD CZEKA NA CIEBIE!

WSIĄDŹ DO „WŁAŚCIWEGO POCIĄGU” I DOŁĄCZ DO NAS!

 • Znajdziesz nas bez trudu. Szkoła mieści się w centrum Sosnowca, tuż obok stacji Sosnowiec Główny.
 • Spotkasz tu grono życzliwych osób (zarówno uczniów i nauczycieli).                          
 • Będziesz uczył się w nowoczesnej i spełniającej najwyższe standardy szkole.
 • Zdobędziesz konkretne umiejętności, gwarantujące zatrudnienie w zawodzie.

 

TECHNIK EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI

Jeżeli chcesz:

 • zdobyć atrakcyjny zawód,
 • pracować w portach lotniczych, morskich, terminalach kolejowych lub samochodowych,
 • obsługiwać podróżnych,
 • zajmować się organizacją prac przeładunkowych oraz magazynowaniem ładunków

Dołącz do grona uczniów kierunku technik eksploatacji portów i terminali!

U nas zdobędziesz zawód umożliwiający Ci funkcjonowanie na zmieniającym się lokalnym i światowym rynku pracy. Zostaniesz wysokiej klasy specjalistą, pracującym nad podniesieniem jakości usług w portach lub terminalach. 

 

W czasie nauki w naszej szkole nauczysz się m.in.:

 • magazynowania ładunków;
 • organizowania i prowadzenia prac przeładunkowych;
 • sporządzania dokumentów związanych z przeładunkiem i magazynowaniem towarów;
 • dobierania środków transportu i urządzeń przeładunkowych do obsługi portów i terminali;
 • dobierania opakowań jednostkowych i transportowych oraz prowadzenia gospodarki opakowaniami i kontenerami;
 • obsługiwania zintegrowanych systemów informatycznych stosowanych w organizacji pracy portów i terminali;
 • obliczania kosztów przeładunku, magazynowania towarów i obsługi pasażerów;

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE::

SPL.02.  Obsługa podróżnych w portach i terminalach.

SPL.03.  Obsługa ładunków w portach i terminalach.

ŚCIEŻKA KARIERY ZAWODOWEJ:

 • Po ukończeniu szkoły możesz pracować jako pracownik naziemny na lotnisku lub zostać jednym z członków personelu samolotu.
 • Znajdziesz zatrudnienie w przedsiębiorstwach spedycyjnych i transportowych.
 • Możesz zostać pracownikiem agencji obsługi portów morskich i rzecznych.
 • Czekają na ciebie miejsca pracy w terminalach lotniczych, samochodowych i kolejowych.

TEN ZAWÓD TO GWARANCJA CIEKAWEJ PRACY!

 • Znajdziesz nas bez trudu. Szkoła mieści się w centrum Sosnowca.
 • Spotkasz tu grono życzliwych osób (zarówno uczniów i nauczycieli).
 • Będziesz uczył się w nowoczesnej i spełniającej najwyższe standardy szkole.
 • Zdobędziesz konkretne umiejętności, gwarantujące zatrudnienie w zawodzie.

 

TECHNIK MECHANIK LOTNICZY

 

 • Chcesz dowiedzieć się, jak funkcjonuje lotnisko i czuwać nad bezpieczeństwem pasażerów i prawidłowym przebiegiem lotu?
 • Zawsze marzyłeś o pracy na lotnisku, w hangarze?
 • Lubisz naprawiać różnego typu urządzenia i mieć bezpośredni wpływ na ich prawidłowe funkcjonowanie?
 • Pragniesz zdobyć atrakcyjny zawód i poznać od kuchni pracę portów lotniczych?

 

Dołącz do grona uczniów kierunku technik mechanik lotniczy!

Z nami zdobędziesz prestiżowy zawód, gwarantujący pracę w wielu firmach na całym świecie.

 

W czasie nauki w naszej szkole nauczysz się m.in.:

 • projektować proste podzespoły i części statków powietrznych,
 • organizować i nadzorować obsługę samolotów,
 • dokonywać oceny technicznej statków powietrznych,
 • czytać dokumentację statku powietrznego,
 • dokonywać obsługi hangarowej statku powietrznego,
 • poświadczać wykonanie obsługi w dokumentacji.

 

KWALIFIKACJA WYODRĘBNIONA W ZAWODZIE:

TLO.03. Wykonywanie obsługi technicznej płatowca i jego instalacji oraz zespołu napędowego statków powietrznych.

 

ŚCIEŻKA KARIERY ZAWODOWEJ:

 • Po ukończeniu szkoły możesz znaleźć zatrudnienie w:

- zakładach produkcyjnych przemysłu lotniczego,

służbach technicznych lotnictwa państwowego,

służbach inżynieryjno-lotniczych Sił Powietrznych, Lotnictwa Wojsk Lądowych i Marynarki Wojennej

- w lotnictwie Straży Granicznej, Policji i Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym – jako personel obsługi technicznej.

 • Pracę znajdziesz również na lotniskach aeroklubowych (sportowych)

 

TEN ZAWÓD TO GWARANCJA CIEKAWEJ PRACY!

 • Znajdziesz nas bez trudu. Szkoła mieści się w centrum Sosnowca.
 • Spotkasz tu grono życzliwych osób (zarówno uczniów i nauczycieli).                          
 • Będziesz uczył się w nowoczesnej i spełniającej najwyższe standardy szkole.
 • Zdobędziesz konkretne umiejętności, gwarantujące zatrudnienie w zawodzie.

 

 

TECHNIK SPEDYTOR

 • Interesujesz się transportem?
 • Jesteś kreatywny i myślisz strategicznie?
 • Masz zdolności organizatorskie i menedżerskie?
 • Szukasz ciekawej i ambitnej pracy?

Dołącz do grona uczniów kierunku technik spedytor!

U nas zdobędziesz wiedzę i umiejętności cenione przez firmy transportowe, handlowe, porty morskie i lotnicze oraz przedsiębiorstwa transportu kolejowego. Zostaniesz poszukiwanym pracownikiem lub pracodawcą, który realizuje się zawodowo w kraju albo za granicą.

W czasie nauki w naszej szkole nauczysz się m.in.:

 • zarządzać dostawami, szukać potencjalnych klientów, negocjować ceny i warunki dowozu towarów,
 • prowadzić własną firmę spedycyjną i samodzielnie organizować transport towarów zarówno w kraju jak i poza jego granicami,
 • wypełniać dokumenty oraz organizować odprawy celne w przypadku eksportu oraz importu towarów,
 • organizować załadunek i wyładunek towarów oraz nadzorować cały proces przewozowy i operacje przeładunkowe,
 • organizować czasowe przechowywanie i magazynowanie ładunków na zlecenie klienta.

 

KWALIFIKACJA WYODRĘBNIONA W ZAWODZIE:

 SPL.05. Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów.

ŚCIEŻKA KARIERY ZAWODOWEJ:

 • Po ukończeniu szkoły możesz pracować w przedsiębiorstwach transportowych, spedycyjnych, logistycznych, agencjach obsługi portów morskich, lotniczych oraz we wszystkich przedsiębiorstwach spedytujących wyprodukowane towary.
 • Możesz także znaleźć zatrudnienie w hurtowniach zaopatrujących placówki handlowe oraz centrach logistycznych,
 • Obszarem Twoich działań może być transport samochodowy, kolejowy, morski, wodny, śródlądowy, lotniczy i intermodalny.
 • Możesz kontynuować kształcenie na uczelniach wyższych

 

DOŁĄCZ DO GRONA SPECJALISTÓW CIĄGLE POSZUKIWANYCH NA RYNKU PRACY!

 • Znajdziesz nas bez trudu. Szkoła mieści się w centrum Sosnowca.
 • Spotkasz tu grono życzliwych osób (zarówno uczniów i nauczycieli).                          
 • Będziesz uczył się w nowoczesnej i spełniającej najwyższe standardy szkole.
 • Zdobędziesz konkretne umiejętności, gwarantujące zatrudnienie w zawodzie.

 

TECHNIK LOTNISKOWYCH SŁUŻB OPERACYJNYCH

 

 • Zastanawiałeś się, jak pracują służby utrzymania lotniska, kto zajmuje się obsługą statków powietrznych i pasażerów?
 • Interesuje Cię praca w porcie lotniczym?
 • Zawsze chciałeś wiedzieć, jak funkcjonuje system bezpieczeństwa na lotniskach?
 • Twoją pasją są środki transportu?

Dołącz do grona uczniów kierunku technik lotniskowych służb operacyjnych!

U nas zdobędziesz zawód, zapewniający Ci solidne podstawy wspomagania kontrolera ruchu lotniczego oraz wykonywanie wielu czynności w branży lotniczej. Zostaniesz wysokiej klasy specjalistą odpowiedzialnym za bezpieczeństwo w ruchu lotniczym.

W czasie nauki w naszej szkole nauczysz się m.in.:

 • analizowania i przetwarzania informacji przekazywanych kontrolerowi ruchu lotniczego,
 • monitorowania stanu infrastruktury portu lotniczego,
 • odczytywania parametrów urządzeń i profesjonalnego sprawdzania warunków pogodowych,
 • kontrolowania i właściwej oceny sytuacji panującej na płycie lotniska.

 

KWALIFIKACJA WYODRĘBNIONA W ZAWODZIE:

TLO.02. Obsługa operacyjna portu lotniczego i współpraca ze służbami żeglugi powietrznej.

 

ŚCIEŻKA KARIERY ZAWODOWEJ:

 • Po ukończeniu szkoły możesz pracować jako osoba wspomagająca pracę kontrolera ruchu lotniczego.
 • Możesz koordynować naziemny ruch lotniczy.
 • Pracę znajdziesz w służbach utrzymania lotniska oraz obsłudze statków powietrznych i pasażerów.
 • Możesz wykonywać obowiązki dyżurnego operacyjnego portu lotniczego.
 • Możesz też podjąć studia na kierunkach lotniczych:

            - zarządzanie portami lotniczymi,

            - bezpieczeństwo i ochrona lotnisk,                          

            - zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie,

            - zarządzanie kryzysowe.

 

ZDOBĄDŹ UMIEJĘTNOŚCI, KTÓRE WYRÓŻNIĄ CIĘ SPOŚRÓD INNYCH!

 • Znajdziesz nas bez trudu. Szkoła mieści się w centrum Sosnowca.
 • Spotkasz tu grono życzliwych osób (zarówno uczniów i nauczycieli).
 • Będziesz uczył się w nowoczesnej i spełniającej najwyższe standardy szkole.
 • Zdobędziesz konkretne umiejętności, gwarantujące zatrudnienie w zawodzie

 

Pliki do pobrania: