Historia szkoły

Strona główna >> Node >> Historia szkoły

Technikum nr 4 Transportowe  znajduje się w  strukturze Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego powołanego decyzją Rady Miasta Sosnowca w dniu 7 czerwca 2013 roku. Decyzja ta zapoczątkowała nowy rozdział w historii szkoły, a Technikum nr 4 stało się spadkobiercą tradycji Technikum Kolejowego, którego początki datują się na rok 1951.

Zespół Szkół Technicznych i Licealnych - pod taką nazwą szkoła funkcjonowała od września 2002 do czerwca 2013 roku. Tworzyło go: dawny Zespół Szkół Kolejowych (Technikum Kolejowe), VIII Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida oraz dwa licea profilowane.

VIII Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida zostało powołane decyzją Rady Miasta Sosnowca w 1994 roku. Jego dyrektorem była mgr Alicja Trzaskoma.

Dnia 1 września 1994r. przyjęto do klas pierwszych 104 uczniów. Po czterech latach nauki, w maju 1998r., uczniowie ci przystąpili do pierwszego w historii liceum egzaminu dojrzałości. Do końca 2002r. liczba absolwentów wyniosła ok. 500 osób. Wszyscy podjęli naukę w szkołach wyższych Wielu z nich było laureatami ogólnopolskich konkursów i olimpiad przedmiotowych. Licealiści odnosili także znaczące sukcesy sportowe.

Najważniejszym wydarzeniem w historii szkoły było nadanie imienia. Dnia 26 października 1999r. odbyła się uroczystość z udziałem władz miasta, władz oświatowych i kościelnych, w trakcie której liceum otrzymało imię Cypriana Kamila Norwida.

Dla uczczenia postaci poety co roku organizowano Święto Patrona Szkoły, które weszło również do kalendarza imprez ZSTiL. W jego ramach odbywają się liczne imprezy popularyzujące dzieła i sylwetkę artysty. Należą do nich między innymi: konkursy recytatorskie (szkolny i międzyszkolny) oraz „ Impresje Norwidowskie”, czyli konkurs plastyczny na portret poety i album poświęcony jego twórczości.

Nasze liceum kontynuuje też nawiązaną przed laty współpracę ze Szkołami Norwidowskimi Jest ona okazją do wymiany doświadczeń oraz integracji środowisk uczniowskich i nauczycielskich.

Siedzibą szkoły był początkowo budynek przy ulicy Franciszkańskiej.

Obecnie liceum stanowi integralną część Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych.

Technikum to szkoła o wieloletniej tradycji. W 2001 roku obchodziliśmy jubileusz 50-lecia istnienia. Z tej okazji została wydana monografia szkoły, w której można znaleźć obszerne informacje dotyczące jej historii i współczesności. Początek technikum dało Prywatne Żeńskie Gimnazjum Kupieckie im. Królowej Jadwigi, którego założycielem był ks. Franciszek Raczyński. Szkoła mieściła się w budynku Towarzystwa Dobroczynności przy ul. Zygmunta 11 (późniejsza ulica Grunwaldzka). Przez lata szkoła istniała w różnych formach, ostatecznie od roku 1951 jako Technikum Kolejowe. Ważnym momentem w życiu szkoły była przeprowadzka w 1975 roku do nowego budynku przy ulicy Kilińskiego 31, w którym znajduje się do dziś.

W ciągu 50 lat mury szkoły opuściło ponad 5000 absolwentów z tytułem technika. Wielu z nich ukończyło studia wyższe i pełni dziś odpowiedzialne funkcje. W gronie absolwentów są inżynierowie, nauczyciele, wykładowcy wyższych uczelni, pracownicy ministerstw, księża, działacze polityczni i ogromna rzesza pracowników kolei.