harmonogram T4

Strona główna >> Node >> harmonogram T4

SZCZEGÓŁOWY KALENDARZ ROKUSZKOLNEGO 2021/2022

Semestr I

od 01 września 2021do 21 stycznia 2022r/do 17 grudnia 2021r klasy maturalne

1.

Informacja o zagrożeniach i planowanych ocenach semestralnych

1.1

Poinformowanie w formie pisemnej ucznia i jego rodziców o zagrożeniu oceną niedostateczną oraz  naganną oceną zachowania przez nauczycieli prowadzących poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawcę (na miesiąc przed planowanym śródrocznym i rocznym zebraniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej)*

22.12.2021r(na zebraniach z rodzicami)
18.11.2021r- klasy maturalne.

1.2

Poinformowanie ucznia i jego rodziców o przewidywanej śródrocznej i rocznej ocenie klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i zachowania (na trzy tygodnie przed planowanym śródrocznym i rocznym zebraniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej)*

Do 23.12.2021r.

Klasy maturalne do 26.11.2021r.

2.

Wystawienie ocen semestralnych

do 21.01.2022r.

klasy maturalne 17.12.2021r.

3.

Zebrania klasyfikacyjne RP dla klas IV

Zebrania klasyfikacyjne RP

20.12.2021r

26.01.2022r

4.

Zebrania plenarne RP

02.03.2022r

5.

Zebrania z rodzicami  stałe dni  i godziny:

Środa - godz. 17.00

 

Wrzesień

 

Wyjątkowo czwartek
09.09.2021r –  17.30
Klasy starsze –  godz. 17:00

Spotkanie przedstawicieli Rodziców z dyrektorem Centrum

13.09.2021r. godz. 17.00

Pozostałe terminy zebrań:

październik 

listopad (tylko klasy IV)

grudzień

         styczeń/luty

-20.10.2021r

-17.11.2021r + konsultacje dla pozostałych klas

-22.12.2021r + konsultacje

-02.02.2022r

6.

Zebrania Rady Pedagogicznej:

-wrzesień

-październik

-listopad

-grudzień

-styczeń

- marzec

Planowana godzina rozpoczęcia – 17:00

-15.09. 2021r., 29.09.2021r.

-27.10.2021r.

-24.11.2021r
-20.12.2021r
-26.01.2022r
-02.03.2022r.

7.

Prace zespołów przedmiotowych, zespołów zadaniowych.

Nauczyciele uczestniczą w zespołach zadaniowych w szkole, w której mają najwięcej godzin. W sytuacji takiej samej ilości godzin – w szkole do której pierwotnie są przypisani

Przed zebraniami RP, raz w miesiącu

 

 

Ważne terminy

 

1.

Przygotowanie dokumentacji wychowawcy klasy (e-dzienniki zajęć lekcyjnych, arkusze ocen):Þ wszystkie klasy

-10.09. 2021r

2.

Nasza dokumentacja nauczycielska (aktualne rozkłady materiału, kryteria oceniania, programy wychowawcze, dokumentacja zespołów przedmiotowych i zadaniowych)

-17.09. 2021r.

 

SZCZEGÓŁOWY KALENDARZ ROKUSZKOLNEGO 2021/2022

Semestr II
od 24 stycznia 2022r. do 24 czerwca 2022r.

1

Informacja o zagrożeniach i planowanych ocenach semestralnych

1.1

Poinformowanie w formie pisemnej ucznia i jego rodziców o zagrożeniu oceną niedostateczną oraz  naganną oceną zachowania przez nauczycieli prowadzących poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawcę (na miesiąc przed planowanym śródrocznym i rocznym zebraniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej)*

31.03.2022r (klasy maturalne)

26.05.2022r(poz. klasy)

1.2

Poinformowanie ucznia i jego rodziców o przewidywanej śródrocznej i rocznej ocenie klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i zachowania (na trzy tygodnie przed planowanym śródrocznym i rocznym zebraniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej)*

do 08.04.2022r.

03.06.2022r.

2

Wystawienie ocen rocznych

Klasy programowo najwyższe:

Pozostałe klasy

 

do 22.04.2022r

do 15.06.2022r

3

Zebrania klasyfikacyjne RP:

 

Klasy programowo najwyższe.

Pozostałe klasy

 

27.04.2022r

22.06.2022r

4

Zebranie RP - zakończenie roku/rozpoczęcie nowego roku

31 sierpnia 2022r.

5

Zebrania z rodzicami

Þ marzec – konsultacje dla rodziców  i zebrania klas IV

Þ maj – zebrania wszystkich klas

 

Þ23.03.2022r

Þ25.05.2022r

6

Zebrania Rady Pedagogicznej:

- marzec

- kwiecień

-czerwiec

Planowana godzina rozpoczęcia – 17:00

- 23.03.2022r..(dostosowania)

-27.04.2022r.

-22.06.2022r

-29.06.2022r

7

Prace komisji przedmiotowych, zespołów zadaniowych.

Przed zebraniamiRP.

8

Ważne terminy

 

8.1

Rekolekcje wielkopostne

marzec 2022r.

8.2

Promocja CKZiU „Dni otwarte”

styczeń – czerwiec  2022r

8.3

Komisja Rekrutacyjna

czerwiec/lipiec, sierpień 2022r.-CKU

8.4

Egzaminy poprawkowe/matury poprawkowe

od 25 do 31 sierpnia 2022r.
23.08.2022r. – matura poprawkowa

8.5

Wykonywanie zadań związanych
z zakończeniem roku szkolnego, przygotowaniem nowego roku, szkolenia RP.

Od 27.06.2022r. – 30.06.2022r. oraz
od 23.08.2022r. – 31.08.2022r.