Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Strona główna >> Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJTechnik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej zajmuje się projektowaniem i nadzorowaniem wykonania instalacji sanitarnych i grzewczych wyposażonych w urządzenia i systemy energetyki odnawialnej (kolektory słoneczne, pompy ciepła, kotły na biomasę). Kontroluje prawidłowe funkcjonowanie wyposażenia sanitarnego budynków, instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych i grzewczych.Umiejętności zdobyte w cyklu kształcenia:

 • wykonywanie szkiców i rysunków instalacji sanitarnych i grzewczych;
 • projektowanie instalacji grzewczej;
 • lokalizowanie urządzeń i instalacji grzewczych, w razie potrzeby usuwanie usterek;
 • prowadzenie budowy, nadzorowanie stanu instalacji i urządzeń sanitarnych;
 • nadzorowanie eksploatacji instalacji sanitarnych i grzewczych;
 • dobór materiałów, sprzętu, maszyn, narzędzi do wykonania instalacji sanitarnej;
 • kontrola jakości wykonania robót instalacyjnych, zgodności z dokumentacją techniczną oraz prawem   budowlanym;
 • przeprowadzanie próby szczelności i ciśnienia;
 • organizowanie i kierowanie pracą brygady roboczej;
 • sporządzanie kosztorysu, ofert przetargowych i kalkulacji;
 • stosowanie podstawowych aktów prawnych, norm technicznych z zakresu prawa budowlanego;
 • organizowanie stanowiska pracy i dobór materiałów zgodnie z zasadami ergonomii, bhp, przepisami przeciwpożarowymi i ochrony środowiska.

 Ścieżka kariery zawodowej absolwenta:Absolwenci szkoły mogą podejmować zatrudnienie w firmach i przedsiębiorstwach, które zajmują się instalacją oraz produkcją kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych, pomp ciepła, pieców na biomasę i urządzeń technicznych energii odnawialnej; w serwisach zajmujących się obsługą tych urządzeń; w firmach projektujących i montujących kotłownie ekologiczne; w  firmach dystrybucyjnych i doradczych.Absolwent jest dobrze przygotowany do kontynuowania nauki na studiach technicznych.