Rekrutacja 2017/2018

REKRUTACJA

I. Zasady ogólne

Technikum nr 4 Transportowe w roku szkolnym 2017/2018 oferuje dla kandydatów 160 miejsc w 6 zawodach:

 1. Technik transportu kolejowego
 2. Technik spedytor
 3. Technik eksploatacji portów i terminali
 4. Technik mechanik lotniczy
 5. Technik lotniskowych służb operacyjnych
 6. Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

 

W przypadku większej ilości chętnych, istnieje możliwość otworzenia klasy w zawodzie, na który jest największe zainteresowanie kandydatów, spośród zaproponowanych wcześniej.

 1. Kandydat musi wskazać klasę/zawód, do której chce być przyjęty.
 2. W każdej klasie realizowane będą 2 przedmioty w wymiarze rozszerzonym, matematyka dla wszystkich klas oraz geografia i fizyka (technik mechanik lotniczy)
 3. W roku szkolnym 2017/2018 proponuje się nauczanie następujących języków:
 • we wszystkich klasach język angielski – kontynuacja,
 • dodatkowo - język niemiecki lub język rosyjski,

Zajęcia z języka rosyjskiego proponuje się jako zajęcia międzyoddziałowe.

 1. O przyjęciu kandydata do szkoły decyduje dyrektor CKZiU na podstawie wyników scentralizowanej rekrutacji elektronicznej i prac Komisji Rekrutacyjnej.
 2. Kandydaci, są przyjmowani do wybranych oddziałów według ilości uzyskanych punktów, poczynając od kandydatów z najwyższą ilością punktów aż do wyczerpania limitu miejsc.
 3. Jeśli pozostały wolne miejsca po zakończeniu rekrutacji elektronicznej, o przyjęciu kandydata decyduje dyrektor.
 4. O przyjęciu kandydatów do klas pierwszych decyduje suma punktów za świadectwo ukończenia gimnazjum i wyniki egzaminu gimnazjalnego.
 5. Laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty, laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratorów oświaty w innych województwach wymienionych w zasadach rekrutacji poszczególnych kuratoriów oświaty, laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych, ogłaszanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej przyjmowani są do Technikum nr 4 Transportowego w Sosnowcu niezależnie od kryteriów podanych w poprzednich punktach.
 6. Kandydaci do Technikum, którzy ukończyli szkołę za granicą, równorzędną polskiemu publicznemu gimnazjum, przyjmowani są na podstawie świadectwa uzyskanego za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia. Wymienieni kandydaci nie biorą udziału w scentralizowanej rekrutacji elektronicznej.
 7. Pierwszeństwo w przyjęciu do Technikum w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym mają:
 • sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych,
 • kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki,
 • kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej,
 • kandydaci o wyższej ocenie z zachowania,
 • kandydaci o wyższej średniej z przedmiotów obowiązkowych.

 

II. Przeliczanie na punkty zajęć edukacyjnych i innych osiągnięć ujętych na świadectwie ukończenia gimnazjum

 

Punktacja szczegółowa

Punktacja maksymalna

Język polski

 

 

dopuszczający – 2 pkt.

18 pkt.

dostateczny – 8 pkt.

dobry – 14 pkt.

bardzo dobry – 17 pkt.

celujący – 18 pkt.

Matematyka

jak w przypadku języka polskiego

18 pkt.

Drugie wybrane zajęcia edukacyjne

jak w przypadku języka polskiego

18 pkt.

Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem

7 pkt.

Uzyskanie tytułu w zawodach wiedzy o zasięgu ponad wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

 • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego– 10 pkt.
 • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego– 7 pkt.
 • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego– 5 pkt.

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem
o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim:

 • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 10 pkt.
 • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nie objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej– 4 pkt.
 • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nie objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej– 3 pkt.

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego– 10  pkt.
 • dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego– 7 pkt.
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego– 5 pkt.
 • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego– 7 pkt.
 • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego– 5 pkt.
 • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego– 3 pkt.

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem
o zasięgu ponad wojewódzkim lub wojewódzkim:

 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu
  z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej– 10 pkt.
 • dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju
  z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nie objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej– 7 pkt.
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju
  z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nie objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej– 5 pkt.
 • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu
  lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej– 7 pkt.
 • tytułu laureata turnieju z przedmiotu
  lub przedmiotów artystycznych nie objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej– 3 pkt.
 • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu
  lub przedmiotów artystycznych nie objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej– 2 pkt.

Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy, innych niż wymienione wcześniej, artystycznych lub sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły,
na szczeblu:

 • międzynarodowym – 4 pkt.
 • krajowym – 3 pkt.
 • wojewódzkim – 2 pkt.
 • powiatowym – 1 pkt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 18 pkt.

Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu

3 pkt.

Ogółem za świadectwo gimnazjalne

100 pkt.

Przeliczanie na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego:

język polski– 0,2 punktu za każdy uzyskany procent,

historia i wiedza o społeczeństwie– 0,2 punktu za każdy uzyskany procent

matematyka- 0,2 punktu za każdy uzyskany procent

przedmioty przyrodnicze- 0,2 punktu za każdy uzyskany procent

język obcy nowożytny- 0,2 punktu za każdy uzyskany procent z egzaminu na poziomie podstawowym

maks. 20 pkt.
maks. 20 pkt.
maks. 20 pkt.
maks.
20 pkt.

maks. 20 pkt.

Maksymalna liczba punktów za wyniki egzaminu gimnazjalnego

100 pkt.

Maksymalna liczba punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji

200 pkt.

 

13. Zajęcia edukacyjne obowiązkowe podlegające punktowaniu do wszystkich klas: język polski, matematyka, informatyka

III. Harmonogram rekrutacji

Od 19 maja 2017r. do 19 czerwca 2017r.– złożenie wniosku przez kandydata o przyjęcie  do klas pierwszych.

Od 23 czerwca 2017r. do 27 czerwca 2017r.– uzupełnienie wniosku o przyjęcie o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

07 lipca 2017r. - ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do liceum
z podziałem na oddziały.

07 lipca 2017 r.– wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie.

Od 07 lipca 2017r. do 13 lipca 2017r. - termin potwierdzania przez rodzica kandydata woli uczęszczania do liceum poprzez dostarczenie:

 • oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum, 
 • oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego
 • gimnazjalnego oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu

a także:

 • karty zdrowia i fotografii legitymacyjnej (opisanej na odwrocie: imię, nazwisko, data urodzenia) - o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły.

14 lipca 2017r.– ogłoszenie listy uczniów przyjętych i nieprzyjętych i podanie informacji o wolnych miejscach.

Od 14 lipca 2017r. do 16 sierpnia 2017r. rekrutacja uzupełniająca, jeśli szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami.

 1. Od 14 lipca do 18 lipca 2017r –składanie wniosków o przyjęcie do szkoły
 2. do 10 sierpnia 2017 r. – weryfikacja wniosków o przyjęcie do przez komisje rekrutacyjną
 3. 11 sierpnia 2017 r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
 4. 11 sierpnia 2017 r. – wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie
 5. do 14 sierpnia 2017 r. – potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli uczęszczania do szkoływ postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego a także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu
 6. do 16 sierpnia 2017 r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

Informacje i zapisy / kontakt:

 

OPISY ODDZIAŁÓW

 

TECHNIK TRANSPORTU KOLEJOWEGO

 

 • Interesujesz się koleją i wszystkim, co jest z nią związane?
 • Chcesz spróbować swoich sił i poprowadzić lokomotywę, korzystając z wykonanego przez naszych uczniów symulatora jazdy pociągiem?
 • Pragniesz „zaopiekować się” zabytkowym parowozem i włączyć się w modernizację makiety sterowania ruchem kolejowym?
 • Chciałbyś otrzymywać stypendium finansowane przez PKP PLK?

 

Dołącz do grona uczniów kierunku technik transportu kolejowego!

 

U nas zdobędziesz zawód gwarantujący zatrudnienie i możliwości rozwoju.

 

W czasie nauki w naszej szkole nauczysz się m.in.:

 • organizować oraz prowadzić ruch pociągów,
 • obsługiwać urządzenia sterowania ruchem kolejowym oraz urządzenia łączności,
 • nadzorować i koordynować pracę przewoźników na terenie stacji kolejowych,
 • planować i organizować pasażerskie oraz towarowe przewozy kolejowe,
 • zarządzać taborem kolejowym,
 • planować i realizować przewozy kolejowe,

Dzięki nam:

 • poznasz krajowe i europejskie prawa i przepisy kolejowe,
 • zgłębisz tajniki budowy taboru kolejowego,
 • zostaniesz specjalistą od infrastruktury kolejowej.

 

 

UMIEJĘTNOŚCI ZDOBYTE W CYKLU KSZTAŁCENIA:

AU.46 Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów.

AU.47 Planowanie i realizacja przewozów kolejowych.

ŚCIEŻKA KARIERY ZAWODOWEJ:

 • Po ukończeniu szkoły możesz znaleźć zatrudnienie w: zakładach kolejowych, przedsiębiorstwach zajmujących się eksploatacją i utrzymaniem taboru szynowego, firmach wykonujących prace związane ze spedycją towarów poprzez transport kolejowy, u polskich i zagranicznych przewoźników kolejowych, a także w kolejach piaskowych i na bocznicach kolejowych.
 • Absolwenci kierunku mogą kontynuować naukę na kierunkach: transport, spedycja lub logistyka.

 

TEN SKŁAD CZEKA NA CIEBIE!

WSIĄDŹ DO „WŁAŚCIWEGO POCIĄGU” I DOŁĄCZ DO NAS!

 

 • Znajdziesz nas bez trudu. Szkoła mieści się w centrum Sosnowca, tuż obok stacji Sosnowiec Główny.
 • Spotkasz tu grono życzliwych osób (zarówno uczniów i nauczycieli).                          
 • Będziesz uczył się w nowoczesnej i spełniającej najwyższe standardy szkole.
 • Zdobędziesz konkretne umiejętności, gwarantujące zatrudnienie w zawodzie.

 

TECHNIK EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI

Jeżeli chcesz:

 • zdobyć atrakcyjny zawód,
 • pracować w portach lotniczych, morskich, terminalach kolejowych lub samochodowych,
 • obsługiwać podróżnych,
 • zajmować się organizacją prac przeładunkowych oraz magazynowaniem ładunków

Dołącz do grona uczniów kierunku technik eksploatacji portów i terminali!

U nas zdobędziesz zawód umożliwiający Ci funkcjonowanie na zmieniającym się lokalnym i światowym rynku pracy. Zostaniesz wysokiej klasy specjalistą, pracującym nad podniesieniem jakości usług w portach lub terminalach. 

 

W czasie nauki w naszej szkole nauczysz się m.in.:

 • magazynowania ładunków;
 • organizowania i prowadzenia prac przeładunkowych;
 • sporządzania dokumentów związanych z przeładunkiem i magazynowaniem towarów;
 • dobierania środków transportu i urządzeń przeładunkowych do obsługi portów i terminali;
 • dobierania opakowań jednostkowych i transportowych oraz prowadzenia gospodarki opakowaniami i kontenerami;
 • obsługiwania zintegrowanych systemów informatycznych stosowanych w organizacji pracy portów i terminali;
 • obliczania kosztów przeładunku, magazynowania towarów i obsługi pasażerów;

W RAMACH KSZTAŁCENIA ZDOBĘDZIESZ NASTĘPUJĄCE KWALIFIKACJE:

AU.33 Obsługa podróżnych     

w portach i terminalach.

AU.34 Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów  i ładunków w portach i terminalach.

ŚCIEŻKA KARIERY ZAWODOWEJ:

 • Po ukończeniu szkoły możesz pracować jako pracownik naziemny na lotnisku lub zostać jednym z członków personelu samolotu.
 • Znajdziesz zatrudnienie w przedsiębiorstwach spedycyjnych i transportowych.
 • Możesz zostać pracownikiem agencji obsługi portów morskich i rzecznych.
 • Czekają na ciebie miejsca pracy w terminalach lotniczych, samochodowych i kolejowych.

 

 

TEN ZAWÓD TO GWARANCJA CIEKAWEJ PRACY!

 

 • Znajdziesz nas bez trudu. Szkoła mieści się w centrum Sosnowca.
 • Spotkasz tu grono życzliwych osób (zarówno uczniów i nauczycieli).
 • Będziesz uczył się w nowoczesnej i spełniającej najwyższe standardy szkole.
 • Zdobędziesz konkretne umiejętności, gwarantujące zatrudnienie w zawodzie.

 

TECHNIK MECHANIK LOTNICZY

 

 • Chcesz dowiedzieć się, jak funkcjonuje lotnisko i czuwać nad bezpieczeństwem pasażerów i prawidłowym przebiegiem lotu?
 • Zawsze marzyłeś o pracy na lotnisku, w hangarze?
 • Lubisz naprawiać różnego typu urządzenia i mieć bezpośredni wpływ na ich prawidłowe funkcjonowanie?
 • Pragniesz zdobyć atrakcyjny zawód i poznać od kuchni pracę portów lotniczych?

 

 

Dołącz do grona uczniów kierunku technik mechanik lotniczy!

 

      Z nami zdobędziesz prestiżowy zawód, gwarantujący pracę w wielu firmach na całym świecie.

 

W czasie nauki w naszej szkole nauczysz się m.in.:

 

 • projektować proste podzespoły i części statków powietrznych,
 • organizować i nadzorować obsługę samolotów,
 • dokonywać oceny technicznej statków powietrznych,
 • czytać dokumentację statku powietrznego,
 • dokonywać obsługi hangarowej statku powietrznego,
 • poświadczać wykonanie obsługi w dokumentacji.

 

 

UMIEJĘTNOŚCI ZDOBYTE W CYKLU KSZTAŁCENIA:

 

W RAMACH KSZTAŁCENIA ZDOBĘDZIESZ NASTĘPUJĄCĄ KWALIFIKACJĘ:

M.31. Wykonywanie obsługi liniowej i hangarowej statków powietrznych

 

ŚCIEŻKA KARIERY ZAWODOWEJ:

 • Po ukończeniu szkoły możesz znaleźć zatrudnienie w:

- zakładach produkcyjnych przemysłu lotniczego,

służbach technicznych lotnictwa państwowego,

służbach inżynieryjno-lotniczych Sił Powietrznych, Lotnictwa Wojsk Lądowych i Marynarki Wojennej

- w lotnictwie Straży Granicznej, Policji i Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym – jako personel obsługi technicznej.

 • Pracę znajdziesz również na lotniskach aeroklubowych (sportowych)

 

TEN ZAWÓD TO GWARANCJA CIEKAWEJ PRACY!

 

 • Znajdziesz nas bez trudu. Szkoła mieści się w centrum Sosnowca.
 • Spotkasz tu grono życzliwych osób (zarówno uczniów i nauczycieli).                          
 • Będziesz uczył się w nowoczesnej i spełniającej najwyższe standardy szkole.
 • Zdobędziesz konkretne umiejętności, gwarantujące zatrudnienie w zawodzie.

 

 

TECHNIK SPEDYTOR

 

 • Interesujesz się transportem?
 • Jesteś kreatywny i myślisz strategicznie?
 • Masz zdolności organizatorskie i menedżerskie?
 • Szukasz ciekawej i ambitnej pracy?

Dołącz do grona uczniów kierunku technik spedytor!

 

U nas zdobędziesz wiedzę i umiejętności cenione przez firmy transportowe, handlowe, porty morskie i lotnicze oraz przedsiębiorstwa transportu kolejowego. Zostaniesz poszukiwanym pracownikiem lub pracodawcą, który realizuje się zawodowo w kraju albo za granicą.

 

W czasie nauki w naszej szkole nauczysz się m.in.:

 • zarządzać dostawami, szukać potencjalnych klientów, negocjować ceny i warunki dowozu towarów,
 • prowadzić własną firmę spedycyjną i samodzielnie organizować transport towarów zarówno w kraju jak i poza jego granicami,
 • wypełniać dokumenty oraz organizować odprawy celne w przypadku eksportu oraz importu towarów,
 • organizować załadunek i wyładunek towarów oraz nadzorować cały proces przewozowy i operacje przeładunkowe,
 • organizować czasowe przechowywanie i magazynowanie ładunków na zlecenie klienta.

 

 

UMIEJĘTNOŚCI ZDOBYTE W CYKLU KSZTAŁCENIA:

 AU.31 Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów

ŚCIEŻKA KARIERY ZAWODOWEJ:

 • Po ukończeniu szkoły możesz pracować w przedsiębiorstwach transportowych, spedycyjnych, logistycznych, agencjach obsługi portów morskich, lotniczych oraz we wszystkich przedsiębiorstwach spedytujących wyprodukowane towary.
 • Możesz także znaleźć zatrudnienie w hurtowniach zaopatrujących placówki handlowe oraz centrach logistycznych,
 • Obszarem Twoich działań może być transport samochodowy, kolejowy, morski, wodny, śródlądowy, lotniczy i intermodalny.
 • Możesz kontynuować kształcenie na uczelniach wyższych

 

 

DOŁĄCZ DO GRONA SPECJALISTÓW CIĄGLE POSZUKIWANYCH NA RYNKU PRACY!

 

 • Znajdziesz nas bez trudu. Szkoła mieści się w centrum Sosnowca.
 • Spotkasz tu grono życzliwych osób (zarówno uczniów i nauczycieli).                          
 • Będziesz uczył się w nowoczesnej i spełniającej najwyższe standardy szkole.
 • Zdobędziesz konkretne umiejętności, gwarantujące zatrudnienie w zawodzie.

 

TECHNIK LOTNISKOWYCH SŁUŻB OPERACYJNYCH

 

 • Zastanawiałeś się, jak pracują służby utrzymania lotniska, kto zajmuje się obsługą statków powietrznych i pasażerów?
 • Interesuje Cię praca w porcie lotniczym?
 • Zawsze chciałeś wiedzieć, jak funkcjonuje system bezpieczeństwa na lotniskach?
 • Twoją pasją są środki transportu?

Dołącz do grona uczniów kierunku technik lotniskowych służb operacyjnych!

U nas zdobędziesz zawód, zapewniający Ci solidne podstawy wspomagania kontrolera ruchu lotniczego oraz wykonywanie wielu czynności w branży lotniczej. Zostaniesz wysokiej klasy specjalistą odpowiedzialnym za bezpieczeństwo w ruchu lotniczym.

W czasie nauki w naszej szkole nauczysz się m.in.:

 

 • analizowania i przetwarzania informacji przekazywanych kontrolerowi ruchu lotniczego,
 • monitorowania stanu infrastruktury portu lotniczego,
 • odczytywania parametrów urządzeń i profesjonalnego sprawdzania warunków pogodowych,
 • kontrolowania i właściwej oceny sytuacji panującej na płycie lotniska.

 

 

W RAMACH KSZTAŁCENIA ZDOBĘDZIESZ NASTĘPUJĄCE KWALIFIKACJE:

AU.37 Obsługa operacyjna portu lotniczego

AU.38 Prowadzenie działań we współpracy ze służbami żeglugi powietrznej

 

ŚCIEŻKA KARIERY ZAWODOWEJ:

 

 • Po ukończeniu szkoły możesz pracować jako osoba wspomagająca pracę kontrolera ruchu lotniczego.
 • Możesz koordynować naziemny ruch lotniczy.
 • Pracę znajdziesz w służbach utrzymania lotniska oraz obsłudze statków powietrznych i pasażerów.
 • Możesz wykonywać obowiązki dyżurnego operacyjnego portu lotniczego.
 • Możesz też podjąć studia na kierunkach lotniczych:

            - zarządzanie portami lotniczymi,

            - bezpieczeństwo i ochrona lotnisk,                          

            - zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie,

            - zarządzanie kryzysowe.

 

ZDOBĄDŹ UMIEJĘTNOŚCI, KTÓRE WYRÓŻNIĄ CIĘ SPOŚRÓD INNYCH!

 

 • Znajdziesz nas bez trudu. Szkoła mieści się w centrum Sosnowca.
 • Spotkasz tu grono życzliwych osób (zarówno uczniów i nauczycieli).
 • Będziesz uczył się w nowoczesnej i spełniającej najwyższe standardy szkole.
 • Zdobędziesz konkretne umiejętności, gwarantujące zatrudnienie w zawodzie

NOWOŚĆ

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

TECHNIK  URZĄDZEŃ  I  SYSTEMÓW  ENERGETYKI  ODNAWIALNEJ   

1. Informacje o zawodzie
Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej jest zawodem, który  stanowi odpowiedź na zmieniającą się strukturę źródeł energii, wśród których szczególną rolę stanowią źródła o charakterze niekonwencjonalnym. Zmiany te, tym samym, wymuszają sukcesywne przygotowanie profesjonalnych kadr, zajmujących się obsługą i nadzorem infrastruktury energetyki odnawialnej. Absolwenci tego kierunku będą przygotowani do organizowania i wykonywania prac związanych z montażem i obsługą systemów energetyki odnawialnej. Ponadto wykształcenie to pozwoli absolwentom wspierać fachową pomocą jednostki administracji publicznej i samorządowej w obszarach gospodarki zasobami energetyki odnawialnej.
W szczególności będą oni przygotowani do:

 • określania warunków lokalizacji urządzeń stosowanych do wytwarzania energii cieplnej, mechanicznej i elektrycznej,
 • planowania prac związanych z montażem instalacji wyposażonych w urządzenia do wykorzystywania energii odnawialnej,
 • organizowania i nadzorowania prac związanych z montażem urządzeń stosowanych w systemach energetyki odnawialnej,
 • wykonywania montażu urządzeń stosowanych do pozyskiwania energii odnawialnej,
 • kontrolowania działań urządzeń i instalacji oraz funkcjonowania systemów energetyki odnawialnej,
 • obliczania kosztów materiałów i robót instalacyjnych,
 • biegłego posługiwania się językiem obcym technicznym w wykonywanym zawodzie,
 • współpracy z krajowymi i zagranicznymi organizacjami, przedsiębiorstwami oraz instytucjami w zakresie energetyki odnawialnej.

2. Kształcone umiejętności:
- organizowanie i wykonywanie montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, ich konserwowanie, naprawianie i kontrolowanie
- sporządzanie kosztorysów, ofert i umów
- określanie warunków lokalizacji urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz możliwości ich zastosowania w budownictwie (w tym energooszczędnym),
- znajomość przepisów prawa budowlanego i prawa energetycznego
- wykonywanie rysunków (odręcznie i z wykorzystaniem specjalistycznych programów komputerowych),
- znajomość zasad sporządzania harmonogramów budowlanych
- wykonywania przedmiaru i obmiaru robót budowlanych

 

 

3. Kwalifikacje

BD.17. Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;

 

BD.18. Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

 

4. Ścieżka kariery zawodowej

 

 • Po ukończeniu szkoły możesz pracować na stanowiskach związanych z :
  - montażem instalacji wyposażonych w urządzenia energetyki odnawialnej
  - nadzoru technicznego nad utrzymaniem prawidłowego funkcjonowania instalacji energetyki odnawialnej
  - doradztwem energetycznym
  - w administracji publicznej jako nadzór techniczny i obsługa inwestycji związanych z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii
   
 • Możesz też podjąć studia na kierunkach:

  - technologie energii odnawialnej,

            - odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami.

Pliki do pobrania: 
ZałącznikWielkość
iv_2017.pdf17.29 MB