Rekrutacja 2018/2019

REKRUTACJA

I. Zasady ogólne

Technikum nr 4 Transportowe w roku szkolnym 2018/2019 oferuje dla kandydatów 120 miejsc w 6 zawodach:

 1. Technik transportu kolejowego
 2. Technik spedytor
 3. Technik eksploatacji portów i terminali
 4. Technik mechanik lotniczy
 5. Technik lotniskowych służb operacyjnych
 6. Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

 

W przypadku większej ilości chętnych, istnieje możliwość otworzenia klasy w zawodzie, na który jest największe zainteresowanie kandydatów, spośród zaproponowanych wcześniej.

 1. W roku szkolnym 2018/2019 nabór do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych oraz branżowych szkół I stopnia  będzie się odbywał w formie elektronicznej. Kandydaci logują się do systemu wybierając typ szkoły w której chcą się uczyć. Na podstawie tej deklaracji system przyporządkuje kandydata do danej klasy biorąc pod uwagę limit miejsc i klasyfikację punktową.
 2. O przyjęciu do w/w szkół decyduje suma punktów uzyskanych z egzaminu gimnazjalnego, liczba punktów za wybrane oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz za dodatkowe osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie gimnazjalnym.

Technikum Nr 4 Transportowe (wszystkie zawody)
geografia
informatyka
język obcy
 

zawód: technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
matematyka lub fizyka
informatyka
technika lub plastyka
język obcy

 

 1. Do szkół dla młodzieży wchodzących w skład CKZiU przyjmowani są uczniowie, którzy ukończyli   gimnazjum i przystąpili do egzaminu gimnazjalnego.
 2. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej składają dokumenty w oparciu
  o odrębne przepisy.
 3. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych na semestr pierwszy, wszystkich typów szkół wchodzących w skład CKZiU dyrektor powołuje szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną, wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania członków komisji.
 4. Dyrektor CKZiU może odstąpić od powołania komisji jeżeli liczba kandydatów ubiegających się
  o przyjęcie do szkoły jest mniejsza lub równa liczbie wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła.
 5. Do zadań szkolnej komisji rekrutacyjno - kwalifikacyjnej należy w szczególności:
 1. podanie do wiadomości kandydatom informacji o warunkach rekrutacji,
 2. ustalenie na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego i ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły,
 3. sporządzenie protokołu postępowania kwalifikacyjnego.

 

II. Przeliczanie na punkty zajęć edukacyjnych i innych osiągnięć ujętych na świadectwie ukończenia gimnazjum

PUNKTACJA ZA POSZCZEGÓLNE OCENY BRANE POD UWAGĘ W/W PRZEDMIOTÓW

 • Dopuszczający - 2 punkty
 • Dostateczny - 8 punktów
 • Dobry - 14 punktów
 • Bardzo dobry- 17 punktów
 • Celujący - 18 punktów

PUNKTY ZA OSIĄGNIĘCIA WYMIENIONE NA ŚWIADECTWIE GIMNAZJALNYM:

 • Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem - 7 pkt.
 • Uzyskanie tytułu finalisty w wojewódzkim konkursie przedmiotowym organizowanym przez kuratora oświaty - 10 pkt.
  za jeden tytuł (max.-10pkt.)

za dwa i więcej tytułów-dodatkowo 2 pkt.

 • Inne szczególne osiągnięcia - w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych (indywidualne lub zespołowe) lub konkursy inne, co najmniej na szczeblu powiatowym wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum-
  Uwaga: W przyznawaniu punktów za szczególne osiągnięcia ucznia - artystyczne, sportowe, (indywidualne lub zespołowe) lub konkursy inne, co najmniej na szczeblu powiatowym wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyjmuje się zasadę przyznawania punktów za jedno najwyżej punktowane osiągnięcie.
  I miejsce lub tytuł laureata - 5 pkt,
  II miejsce lub tytuł finalisty- 4 pkt,
  III miejsce lub wyróżnienie- 3 pkt..
  Kandydat może uzyskać maksymalnie 5 pkt.
 • Stałe zaangażowanie w pracę społeczną w charakterze wolontariusza- 3 pkt.
 • Absolwenci zwolnieni z egzaminu gimnazjalnego przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej- Kandydat uzyskuje dodatkowo liczbę punktów za oceny z języka polskiego,
  z trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymanych na świadectwie ukończenia gimnazjum.

Maksymalna liczba punktów uzyskanych w wyniku przeprowadzonego egzaminu gimnazjalnego wynosi 100 pkt.

Maksymalna liczba punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji wynosi 200 pkt.

Laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty wymienionych poniżej, laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kuratorów Oświaty w innych województwach, wymienianych w zasadach rekrutacji poszczególnych Kuratoriów Oświaty, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych ogłaszanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, przyjmowani są do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od kryteriów podanych w poprzednich punktach.

Konkursy Przedmiotowe dla uczniów gimnazjów województwa śląskiego, organizowane przez Śląskiego Kuratora Oświaty:
1) z Języka Polskiego
2) z Języka Angielskiego
3) z Języka Niemieckiego
4) z Języka Francuskiego
5) z Języka Rosyjskiego
6) z Historii
7) z Matematyki
8) z Fizyki
9) z Biologii
10) z Chemii
11) z Geografii
12) z Wiedzy o Społeczeństwie

Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału danej szkoły w kolejności zgodnej z sumą punktów. W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów komisja rekrutacyjna bierze pod uwagę n/w kryteria:

 • Kandydat jest sierotą lub przebywa w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub rodzinie zastępczej.
 • Kandydat o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, któremu ustalono indywidualny program lub tok nauki.
 • Kandydat z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
 • Ocena z zachowania.

UWAGA:Należy dostarczyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie lub oświadczenie rodziców (prawnych opiekunów), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 155, poz.1045. Niedostarczenie ww. zaświadczenia w terminie określonym przez szkołę będzie skutkować skreśleniem kandydata z listy uczniów przyjętych

W przypadku wolnych miejsc o przyjęciu kandydata, który nie posiada wymaganej liczby punktów, decyduje dyrektor szkoły

 

III. Harmonogram rekrutacji

Termin składania wniosków wraz z odpowiednią dokumentacją o przyjęcie do szkoły dla młodzieży  tzn. do szkoły ponadgimnazjalnej oraz trzyletniej branżowej szkoły I stopnia - od 18 maja do 18 czerwca 2018 r.

W przypadku rekrutacji uzupełniającej od 13 lipca do 17 lipca 2018 r.

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego:

 1. od 22 czerwca do 26 czerwca 2018r. – kandydat dostarcza do wybranych szkół ponadgimnazjalnych i trzyletniej branżowej szkoły I stopnia świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.  
 2. do 5 lipca 2018r . – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej, trzyletniej branżowej szkoły I stopnia dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 3. 6 lipca 2018 r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
 4. od 6 lipca 2018 r. – wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych.
 5. od 6 lipca do 12 lipca 2018 r. – potwierdzanie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli uczęszczania do wybranej szkoły  w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego a także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
 6. 13 lipca 2018 r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.
 7. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
  i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.
 8. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem, o którym mowa w pkt 7. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
 9. Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 10. Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, o którym mowa w pkt 9, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.
 11. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przeprowadza postępowanie uzupełniające, które powinno zakończyć się do końca sierpnia 2018 r.

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego uzupełniającego:

 

 1. do 09 sierpnia 2018r. – weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 2. 10 sierpnia  2018 r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
 3. od 10 sierpnia 2018 r. – wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych.
 4. do 13 sierpnia 2018 r. – potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego a także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu ( o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły).
 5. 14 sierpnia 2018 r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

OPISY ODDZIAŁÓW

 

TECHNIK TRANSPORTU KOLEJOWEGO

 

 • Interesujesz się koleją i wszystkim, co jest z nią związane?
 • Chcesz spróbować swoich sił i poprowadzić lokomotywę, korzystając z wykonanego przez naszych uczniów symulatora jazdy pociągiem?
 • Pragniesz „zaopiekować się” zabytkowym parowozem i włączyć się w modernizację makiety sterowania ruchem kolejowym?
 • Chciałbyś otrzymywać stypendium finansowane przez PKP PLK?

 

Dołącz do grona uczniów kierunku technik transportu kolejowego!

 

U nas zdobędziesz zawód gwarantujący zatrudnienie i możliwości rozwoju.

 

W czasie nauki w naszej szkole nauczysz się m.in.:

 • organizować oraz prowadzić ruch pociągów,
 • obsługiwać urządzenia sterowania ruchem kolejowym oraz urządzenia łączności,
 • nadzorować i koordynować pracę przewoźników na terenie stacji kolejowych,
 • planować i organizować pasażerskie oraz towarowe przewozy kolejowe,
 • zarządzać taborem kolejowym,
 • planować i realizować przewozy kolejowe,

Dzięki nam:

 • poznasz krajowe i europejskie prawa i przepisy kolejowe,
 • zgłębisz tajniki budowy taboru kolejowego,
 • zostaniesz specjalistą od infrastruktury kolejowej.

 

 

UMIEJĘTNOŚCI ZDOBYTE W CYKLU KSZTAŁCENIA:

AU.46 Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów.

AU.47 Planowanie i realizacja przewozów kolejowych.

ŚCIEŻKA KARIERY ZAWODOWEJ:

 • Po ukończeniu szkoły możesz znaleźć zatrudnienie w: zakładach kolejowych, przedsiębiorstwach zajmujących się eksploatacją i utrzymaniem taboru szynowego, firmach wykonujących prace związane ze spedycją towarów poprzez transport kolejowy, u polskich i zagranicznych przewoźników kolejowych, a także w kolejach piaskowych i na bocznicach kolejowych.
 • Absolwenci kierunku mogą kontynuować naukę na kierunkach: transport, spedycja lub logistyka.

 

TEN SKŁAD CZEKA NA CIEBIE!

WSIĄDŹ DO „WŁAŚCIWEGO POCIĄGU” I DOŁĄCZ DO NAS!

 

 • Znajdziesz nas bez trudu. Szkoła mieści się w centrum Sosnowca, tuż obok stacji Sosnowiec Główny.
 • Spotkasz tu grono życzliwych osób (zarówno uczniów i nauczycieli).                          
 • Będziesz uczył się w nowoczesnej i spełniającej najwyższe standardy szkole.
 • Zdobędziesz konkretne umiejętności, gwarantujące zatrudnienie w zawodzie.

 

TECHNIK EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI

Jeżeli chcesz:

 • zdobyć atrakcyjny zawód,
 • pracować w portach lotniczych, morskich, terminalach kolejowych lub samochodowych,
 • obsługiwać podróżnych,
 • zajmować się organizacją prac przeładunkowych oraz magazynowaniem ładunków

Dołącz do grona uczniów kierunku technik eksploatacji portów i terminali!

U nas zdobędziesz zawód umożliwiający Ci funkcjonowanie na zmieniającym się lokalnym i światowym rynku pracy. Zostaniesz wysokiej klasy specjalistą, pracującym nad podniesieniem jakości usług w portach lub terminalach. 

 

W czasie nauki w naszej szkole nauczysz się m.in.:

 • magazynowania ładunków;
 • organizowania i prowadzenia prac przeładunkowych;
 • sporządzania dokumentów związanych z przeładunkiem i magazynowaniem towarów;
 • dobierania środków transportu i urządzeń przeładunkowych do obsługi portów i terminali;
 • dobierania opakowań jednostkowych i transportowych oraz prowadzenia gospodarki opakowaniami i kontenerami;
 • obsługiwania zintegrowanych systemów informatycznych stosowanych w organizacji pracy portów i terminali;
 • obliczania kosztów przeładunku, magazynowania towarów i obsługi pasażerów;

W RAMACH KSZTAŁCENIA ZDOBĘDZIESZ NASTĘPUJĄCE KWALIFIKACJE:

AU.33 Obsługa podróżnych     

w portach i terminalach.

AU.34 Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów  i ładunków w portach i terminalach.

ŚCIEŻKA KARIERY ZAWODOWEJ:

 • Po ukończeniu szkoły możesz pracować jako pracownik naziemny na lotnisku lub zostać jednym z członków personelu samolotu.
 • Znajdziesz zatrudnienie w przedsiębiorstwach spedycyjnych i transportowych.
 • Możesz zostać pracownikiem agencji obsługi portów morskich i rzecznych.
 • Czekają na ciebie miejsca pracy w terminalach lotniczych, samochodowych i kolejowych.

 

 

TEN ZAWÓD TO GWARANCJA CIEKAWEJ PRACY!

 

 • Znajdziesz nas bez trudu. Szkoła mieści się w centrum Sosnowca.
 • Spotkasz tu grono życzliwych osób (zarówno uczniów i nauczycieli).
 • Będziesz uczył się w nowoczesnej i spełniającej najwyższe standardy szkole.
 • Zdobędziesz konkretne umiejętności, gwarantujące zatrudnienie w zawodzie.

 

TECHNIK MECHANIK LOTNICZY

 

 • Chcesz dowiedzieć się, jak funkcjonuje lotnisko i czuwać nad bezpieczeństwem pasażerów i prawidłowym przebiegiem lotu?
 • Zawsze marzyłeś o pracy na lotnisku, w hangarze?
 • Lubisz naprawiać różnego typu urządzenia i mieć bezpośredni wpływ na ich prawidłowe funkcjonowanie?
 • Pragniesz zdobyć atrakcyjny zawód i poznać od kuchni pracę portów lotniczych?

 

 

Dołącz do grona uczniów kierunku technik mechanik lotniczy!

 

      Z nami zdobędziesz prestiżowy zawód, gwarantujący pracę w wielu firmach na całym świecie.

 

W czasie nauki w naszej szkole nauczysz się m.in.:

 

 • projektować proste podzespoły i części statków powietrznych,
 • organizować i nadzorować obsługę samolotów,
 • dokonywać oceny technicznej statków powietrznych,
 • czytać dokumentację statku powietrznego,
 • dokonywać obsługi hangarowej statku powietrznego,
 • poświadczać wykonanie obsługi w dokumentacji.

 

 

UMIEJĘTNOŚCI ZDOBYTE W CYKLU KSZTAŁCENIA:

 

W RAMACH KSZTAŁCENIA ZDOBĘDZIESZ NASTĘPUJĄCĄ KWALIFIKACJĘ:

M.31. Wykonywanie obsługi liniowej i hangarowej statków powietrznych

 

ŚCIEŻKA KARIERY ZAWODOWEJ:

 • Po ukończeniu szkoły możesz znaleźć zatrudnienie w:

- zakładach produkcyjnych przemysłu lotniczego,

służbach technicznych lotnictwa państwowego,

służbach inżynieryjno-lotniczych Sił Powietrznych, Lotnictwa Wojsk Lądowych i Marynarki Wojennej

- w lotnictwie Straży Granicznej, Policji i Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym – jako personel obsługi technicznej.

 • Pracę znajdziesz również na lotniskach aeroklubowych (sportowych)

 

TEN ZAWÓD TO GWARANCJA CIEKAWEJ PRACY!

 

 • Znajdziesz nas bez trudu. Szkoła mieści się w centrum Sosnowca.
 • Spotkasz tu grono życzliwych osób (zarówno uczniów i nauczycieli).                          
 • Będziesz uczył się w nowoczesnej i spełniającej najwyższe standardy szkole.
 • Zdobędziesz konkretne umiejętności, gwarantujące zatrudnienie w zawodzie.

 

 

TECHNIK SPEDYTOR

 

 • Interesujesz się transportem?
 • Jesteś kreatywny i myślisz strategicznie?
 • Masz zdolności organizatorskie i menedżerskie?
 • Szukasz ciekawej i ambitnej pracy?

Dołącz do grona uczniów kierunku technik spedytor!

 

U nas zdobędziesz wiedzę i umiejętności cenione przez firmy transportowe, handlowe, porty morskie i lotnicze oraz przedsiębiorstwa transportu kolejowego. Zostaniesz poszukiwanym pracownikiem lub pracodawcą, który realizuje się zawodowo w kraju albo za granicą.

 

W czasie nauki w naszej szkole nauczysz się m.in.:

 • zarządzać dostawami, szukać potencjalnych klientów, negocjować ceny i warunki dowozu towarów,
 • prowadzić własną firmę spedycyjną i samodzielnie organizować transport towarów zarówno w kraju jak i poza jego granicami,
 • wypełniać dokumenty oraz organizować odprawy celne w przypadku eksportu oraz importu towarów,
 • organizować załadunek i wyładunek towarów oraz nadzorować cały proces przewozowy i operacje przeładunkowe,
 • organizować czasowe przechowywanie i magazynowanie ładunków na zlecenie klienta.

 

 

UMIEJĘTNOŚCI ZDOBYTE W CYKLU KSZTAŁCENIA:

 AU.31 Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów

ŚCIEŻKA KARIERY ZAWODOWEJ:

 • Po ukończeniu szkoły możesz pracować w przedsiębiorstwach transportowych, spedycyjnych, logistycznych, agencjach obsługi portów morskich, lotniczych oraz we wszystkich przedsiębiorstwach spedytujących wyprodukowane towary.
 • Możesz także znaleźć zatrudnienie w hurtowniach zaopatrujących placówki handlowe oraz centrach logistycznych,
 • Obszarem Twoich działań może być transport samochodowy, kolejowy, morski, wodny, śródlądowy, lotniczy i intermodalny.
 • Możesz kontynuować kształcenie na uczelniach wyższych

 

 

DOŁĄCZ DO GRONA SPECJALISTÓW CIĄGLE POSZUKIWANYCH NA RYNKU PRACY!

 

 • Znajdziesz nas bez trudu. Szkoła mieści się w centrum Sosnowca.
 • Spotkasz tu grono życzliwych osób (zarówno uczniów i nauczycieli).                          
 • Będziesz uczył się w nowoczesnej i spełniającej najwyższe standardy szkole.
 • Zdobędziesz konkretne umiejętności, gwarantujące zatrudnienie w zawodzie.

 

TECHNIK LOTNISKOWYCH SŁUŻB OPERACYJNYCH

 

 • Zastanawiałeś się, jak pracują służby utrzymania lotniska, kto zajmuje się obsługą statków powietrznych i pasażerów?
 • Interesuje Cię praca w porcie lotniczym?
 • Zawsze chciałeś wiedzieć, jak funkcjonuje system bezpieczeństwa na lotniskach?
 • Twoją pasją są środki transportu?

Dołącz do grona uczniów kierunku technik lotniskowych służb operacyjnych!

U nas zdobędziesz zawód, zapewniający Ci solidne podstawy wspomagania kontrolera ruchu lotniczego oraz wykonywanie wielu czynności w branży lotniczej. Zostaniesz wysokiej klasy specjalistą odpowiedzialnym za bezpieczeństwo w ruchu lotniczym.

W czasie nauki w naszej szkole nauczysz się m.in.:

 

 • analizowania i przetwarzania informacji przekazywanych kontrolerowi ruchu lotniczego,
 • monitorowania stanu infrastruktury portu lotniczego,
 • odczytywania parametrów urządzeń i profesjonalnego sprawdzania warunków pogodowych,
 • kontrolowania i właściwej oceny sytuacji panującej na płycie lotniska.

 

 

W RAMACH KSZTAŁCENIA ZDOBĘDZIESZ NASTĘPUJĄCE KWALIFIKACJE:

AU.37 Obsługa operacyjna portu lotniczego

AU.38 Prowadzenie działań we współpracy ze służbami żeglugi powietrznej

 

ŚCIEŻKA KARIERY ZAWODOWEJ:

 

 • Po ukończeniu szkoły możesz pracować jako osoba wspomagająca pracę kontrolera ruchu lotniczego.
 • Możesz koordynować naziemny ruch lotniczy.
 • Pracę znajdziesz w służbach utrzymania lotniska oraz obsłudze statków powietrznych i pasażerów.
 • Możesz wykonywać obowiązki dyżurnego operacyjnego portu lotniczego.
 • Możesz też podjąć studia na kierunkach lotniczych:

            - zarządzanie portami lotniczymi,

            - bezpieczeństwo i ochrona lotnisk,                          

            - zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie,

            - zarządzanie kryzysowe.

 

ZDOBĄDŹ UMIEJĘTNOŚCI, KTÓRE WYRÓŻNIĄ CIĘ SPOŚRÓD INNYCH!

 

 • Znajdziesz nas bez trudu. Szkoła mieści się w centrum Sosnowca.
 • Spotkasz tu grono życzliwych osób (zarówno uczniów i nauczycieli).
 • Będziesz uczył się w nowoczesnej i spełniającej najwyższe standardy szkole.
 • Zdobędziesz konkretne umiejętności, gwarantujące zatrudnienie w zawodzie

NOWOŚĆ

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

 

TECHNIK  URZĄDZEŃ  I  SYSTEMÓW  ENERGETYKI  ODNAWIALNEJ   

1. Informacje o zawodzie
Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej jest zawodem, który  stanowi odpowiedź na zmieniającą się strukturę źródeł energii, wśród których szczególną rolę stanowią źródła o charakterze niekonwencjonalnym. Zmiany te, tym samym, wymuszają sukcesywne przygotowanie profesjonalnych kadr, zajmujących się obsługą i nadzorem infrastruktury energetyki odnawialnej. Absolwenci tego kierunku będą przygotowani do organizowania i wykonywania prac związanych z montażem i obsługą systemów energetyki odnawialnej. Ponadto wykształcenie to pozwoli absolwentom wspierać fachową pomocą jednostki administracji publicznej i samorządowej w obszarach gospodarki zasobami energetyki odnawialnej.
W szczególności będą oni przygotowani do:

 • określania warunków lokalizacji urządzeń stosowanych do wytwarzania energii cieplnej, mechanicznej i elektrycznej,
 • planowania prac związanych z montażem instalacji wyposażonych w urządzenia do wykorzystywania energii odnawialnej,
 • organizowania i nadzorowania prac związanych z montażem urządzeń stosowanych w systemach energetyki odnawialnej,
 • wykonywania montażu urządzeń stosowanych do pozyskiwania energii odnawialnej,
 • kontrolowania działań urządzeń i instalacji oraz funkcjonowania systemów energetyki odnawialnej,
 • obliczania kosztów materiałów i robót instalacyjnych,
 • biegłego posługiwania się językiem obcym technicznym w wykonywanym zawodzie,
 • współpracy z krajowymi i zagranicznymi organizacjami, przedsiębiorstwami oraz instytucjami w zakresie energetyki odnawialnej.

2. Kształcone umiejętności:
- organizowanie i wykonywanie montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, ich konserwowanie, naprawianie i kontrolowanie
- sporządzanie kosztorysów, ofert i umów
- określanie warunków lokalizacji urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz możliwości ich zastosowania w budownictwie (w tym energooszczędnym),
- znajomość przepisów prawa budowlanego i prawa energetycznego
- wykonywanie rysunków (odręcznie i z wykorzystaniem specjalistycznych programów komputerowych),
- znajomość zasad sporządzania harmonogramów budowlanych
- wykonywania przedmiaru i obmiaru robót budowlanych

 

 

3. Kwalifikacje

BD.17. Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;

 

BD.18. Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

 

4. Ścieżka kariery zawodowej

 

 • Po ukończeniu szkoły możesz pracować na stanowiskach związanych z :
  - montażem instalacji wyposażonych w urządzenia energetyki odnawialnej
  - nadzoru technicznego nad utrzymaniem prawidłowego funkcjonowania instalacji energetyki odnawialnej
  - doradztwem energetycznym
  - w administracji publicznej jako nadzór techniczny i obsługa inwestycji związanych z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii
   
 • Możesz też podjąć studia na kierunkach:

  - technologie energii odnawialnej,

            - odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami.